Avklaringer

Kompensasjonsordningen for næringslivet for september 2020 – februar 2021 (kompensasjonsordning 2) reguleres av:

Avklaringene er basert på tidligere avklaringer etter kompensasjonsordning 1 (mars – august 2020) foretatt av Skatteetaten, samt nye avklaringer og justeringer foretatt av Brønnøysundregistrene og Nærings- og fiskeridepartementet for nåværende kompensasjonsordning.

Avklaringene grupperes og vises etter kapitler og paragrafer i forskriften.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1. Tilskuddsperioder, sammenligningsperioder og søknadsfrister

§ 1-2. Registrering

Status for fusjon/fisjon på søknadstidspunktet:
Det er foretakets status som juridisk person på søknadstidspunktet som legges til grunn ved søknad om tilskudd. I forbindelse med fisjon eller fusjon innebærer dette at så lenge søknadstidspunktet er før fisjon eller fusjon blir registrert i Foretaksregisteret, så skal foretaket søke på bakgrunn av sin registreringsstatus på tidspunktet for søknaden, med utgangspunkt i sitt regnskap. Dette gjelder selv om regnskapsmessig virkning settes til 1. januar.

§ 1-3. Foretak som ikke er omfattet

Fisjoner gjennomført 1. januar 2020 eller senere:
Et foretak som har vært overtaker eller overdrager i en fisjon som fikk status som gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, kan ikke søke om tilskudd.

Informasjon om tidspunkt for når en fusjon/fisjon er gjennomført i Foretaksregisteret finner man i kunngjøringsløsningen til Brønnøysundregistrene på www.brreg.no.

§ 1-4. Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål

Kapittel 2. Vilkår for tilskudd

§ 2-1. Vilkår om at foretaket har ansatte

Stillingsprosent:

Det er krav om at minst en ansatt hos søker er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) på tildelingstidspunktet. I tillegg kreves det at søker har utbetalt lønn til minimum én ansatt i minst en kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020.

Det er ikke krav om at ansatte må ha en viss stillingsprosent, eller at arbeidsinnsatsen fordeler seg jevnt gjennom året etter denne bestemmelsen. Men det må være et reelt ansettelsesforhold.

Det er ikke krav om at foretakets ansatte er bosatt i Norge, såfremt øvrige vilkår er oppfylt.

Konsern og ansatte:

Søker et foretak om tilskudd for konsernet som en helhet etter § 3-4 (2), er det tilstrekkelig at ett foretak i konsernet som omfattes av konsernsøknaden oppfyller kravet til ansatte i forskriften § 2-1.

§ 2-2. Omsetningsbegrepet

Franchiseinntekter, royalties mv. og omsetningsbegrepet:

Inntekter i form av lisenser, royalty og franchiseavgifter regnes som omsetning etter forskriften § 2-2 (1).

Omsetningsbegrepet i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter

Med omsetning etter forskriften § 2-2 menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle perioden. Innenfor bygg- og anlegg er det som hovedregel krav om å utstede salgsdokument i samsvar med «fremdrift», jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a.  For denne bransjen er «fremdrift» et uttrykk for «levering».  Det er verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive «fortjeneste» som skal oppgis, dvs. den periodiserte andelen av det avtalte vederlaget. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen.

Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalt betalingsplan legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden, jf. bokføringsforskriften § 5-2-4. Dette kan medføre et mindre avvik i forhold til reell fremdrift. Dersom det for eksempel utstedes faktura i oktober for utført bygge- og anleggsarbeider i september etter en avtalt faktureringsplan, kan fakturert omsetning i oktober medregnes som omsetning for september dersom dette ikke avviker vesentlig fra den reelle fremdriften. For virksomheter som har prosjekter som helt eller delvis starter i «egen regi» vil omsetning først foreligge når det er inngått kontrakt om salg (for eksempel bolig). Omsetningen skal i disse tilfellene medregnes i takt med kontraktsinngåelsen og bygge- og anleggsarbeidenes fremdrift. Dersom det inngås kontrakt først når boligen er ferdig, medregnes omsetningen på dette tidspunktet.

Omsetning og tilskudd fra det offentlige        

Etter § 2-2 annet ledd fremkommer det at offentlig tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien anses som omsetning. Dette gjelder dersom tilskudd er gitt for å erstatte inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. 

Forskriften må tolkes slik at dette gjelder alle typer tilskudd fra det offentlige, og ikke bare tilskudd gitt i forbindelse med koronapandemien. Det avgjørende er om tilskuddet er å anse som inntekt fra salg av varer eller tjenester (omsetning etter første ledd) eller erstatning for slik inntekt (omsetning etter annet ledd). Hvilke tilskudd som anses som inntekt må avgjøres basert på de nevnte kriterier.

Stønad som innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap har mottatt fra NAV og som erstatter omsetning i foretaket, for eksempel sykepenger, foreldrepenger pleiepenger og omsorgspenger skal inkluderes i omsetningen. Det samme gjelder stønad fra kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som mottas fra NAV.

Følgende anses ikke som omsetning etter § 2-2 annet ledd:

  • Tilskudd etter forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
  • Tilskudd etter denne forskrift
  • Gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner samlet i perioden det søkes om tilskudd for.
  • Tilskudd som gis etter lov om tilskudd ved avbrutt permittering
  • Tilskudd som gis etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen

Tilskudd som er ment å dekke opplæring av og kompetanseheving for ansatte er ikke å anse som erstatning for inntekt. Det samme gjelder tilskudd til dekning av ekstra kostnader i forbindelse med smitteverntiltak.

Avkastning av kapital

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning og skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel anses som omsetning.

Merverdiavgift og særavgift

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

§ 2-3. Omsetningsfall

§ 2-4. Lovlig virksomhet

§ 2-5. Foretak under konkursbehandling, avvikling, mv.

§ 2-6. Ytterligere vilkår

Levering av skattemelding, forskriften § 2-6 første ledd bokstav c:

Skattemelding for formues- og inntektsskatt anses «levert» i relasjon til forskriften dersom foretaket har levert skattemeldingen, også i tilfeller hvor revisor har avgitt negativ revisjonsberetning og ikke har signert næringsoppgaven.

Kapittel 3. Tilskuddets størrelse

§ 3-1. Beregning av tilskudd

§ 3-2. Faste, uunngåelige kostnader

Generelt:

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. september som er fornyet etter 1. september uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. september 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. september 2020.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for måneden støtten gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan ikke anses som faste, unngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftoppgjøret, er ikke ansett som fast, uunngåelig kostnad etter forskriften.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

Av § 3-2 (2) fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. september, jf. forskriften § 3-2 (4).

Kostnader ført på andre poster i næringsoppgaven kan også være omfattet:

Det avgjørende er om kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven og at dette kan dokumenteres. Foretaket må da kunne dokumentere hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp for hver kostnadstype. Dokumentasjon kan f.eks. være en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget, hvordan kostnaden er beregnet og hva den dekker. Kontrakten må være inngått før 1. september 2020. 

Felleskostnader:

Foretak som er tilknyttet et fellesskap hvor administrasjonsselskapet håndterer felleskostnader og fakturerer hvert enkelt foretak en nærmere bestemt andel kan anses som «fast uunngåelig kostnad» dersom dette kan dokumenteres, jf. ovenfor.

Leiekontrakter hvor en del av husleien er knyttet til f.eks. fellesutgifter (vaktmestertjenester, forsikring markedsføringskostnader mv.) må det vurderes i hvilken utstrekning felleskostnadene er kostnader som faller inn under de opplistede postene i § 3-2 (2) og om disse kostnadene anses som «faste, unngåelige kostnader». Den delen av husleiekostnadene som omfatter kostnadstyper som ikke dekkes etter forskriften, som f.eks. kostnader til markedsføring, vakthold, renhold etc., kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

Leie av areal utendørs:

Leie av lokaler omfatter også leie av arealer utendørs som benyttes i foretakets virksomhet; eksempelvis parkeringsplass, lagerplass og biloppstillingsplass.

Kostnader til private vannverk:

Kostnader til fast, løpende avtale med private foretak om avfallshenting er ansett som fast uunngåelig kostnad på lik linje med tilsvarende offentlige tjenester. Det samme gjelder kostnader til private vannverk som er en del av den offentlige vannforsyninger. Dette forutsetter at det er tjenester som det offentlige skal levere og den private tjenesten er på lik linje med tilsvarende offentlige tjenester.

Kostnader til lisenser:

Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l., kan også inkludere fast lisenskostnad for f.eks. økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem og personallistesystem. Slike kostnader gir rett til kompensasjon.

Det må imidlertid foretas en avgrensning mot kostnader som ordinært faller inn under post 7600 Lisens, patentkostnad og royalty, og som ikke dekkes under ordningen. Dette er normalt «kostnader til lisenser, patenter og royalties i forbindelse med egen produksjon og/eller salg». 

Utgifter til drosjesentral:

Dersom avgift til drosjesentral inneholder faste uunngåelige kostnader, så kan dokumenterbare andeler av avgiften som kan henføres til angitte poster i næringsoppgaven i forskriften § 3-2 (2), inntas som grunnlag som uunngåelig fast kostnad. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. september, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd.

Franchise:

Franchiseavgift føres normalt i post 7600, men dersom andel av avgiften kan henføres til de angitte postene i næringsoppgaven, som f.eks. (fast) husleie, så kan den dokumenterbare andelen av kostnaden tas med som fast, uunngåelig kostnad.

Forsinkelsesrenter:

Forsinkelsesrenter anses ikke som en fast, uunngåelig kostnad, og dekkes ikke.

Utleie av boligeiendom:

Faste leiekostnader for boliger til bruk i virksomhet med korttidsutleie skal henføres til næringsoppgaven post 6300 og anses som faste uunngåelige kostnader for utleier (næringslokale).

Redusert husleie: 

Det er fast, månedlig husleie i henhold til kontrakt inngått før 1. september 2020 som skal inngå som kostnad i tilskuddsberegningen, uavhengig av om partene avtaler husleiereduksjon for perioder etter støttemåneden.

Ved redusert husleie for støttemåneden, skal den reduserte leien inngå som fast, uunngåelig kostnad.

I de tilfeller der husleien reduseres i støttemåneden og reduksjonen reverseres, så er det den faste, månedlige husleien i henhold til kontrakt inngått før 1. september 2020 som skal inngå som kostnad i tilskuddsberegningen. Dette uavhengig av om det avtales husleiereduksjon for senere perioder etter støttemånedene. En slik ettergivelse faller ikke inn under forskriften § 3-2 tiende ledd.

§ 3-3. Øvre grenser for tilskudd

§ 3-4. Særlige regler for konsern

§ 3-5. Tilskudd

Kapittel 4. Forvaltning

§ 4-1.Offentliggjøring av opplysninger

§ 4-2. Innhenting av opplysninger fra offentlige myndigheter og private rettssubjekter

§ 4-3. Søknad om tilskudd

§ 4-4. Hvem som kan søke

§ 4-5. Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Krav til tilknytning til et revisjons- eller regnskapsførerforetak for den som skal bekrefte søknaden:

Revisor eller autorisert regnskapsfører må være knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak for å kunne bekrefte søknaden.

Det er utarbeidet en egen veileder for de Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd.

§ 4-6. Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden

Kapittel 5. Betaling og innkreving

§ 5-1. Forfall for utbetaling av tilskudd

§ 5-2. Tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd

§ 5-3. Forfall for krav om tilbakebetaling og administrativ sanksjon

§ 5-4. Forsinkelsesrenter ved for sen betaling

§ 5-5. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling av tilskudd

§ 5-6. Kravsmyndighet mv.

§ 5-7. Plikt til å varsle feil

Kapittel 6. Svalbard

§ 6-1.Foretak på Svalbard som kommer inn under ordningen

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 7-1.Ikrafttredelse