Faste, uunngåelige kostnader – slik finner du tallene og dokumenterer

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å få tilskudd.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Med faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med foretakets aktivitetsnivå. Kostnader som typisk kan reduseres kan være kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Langsiktige tilvirkningskontrakter med varighet over ett år er ikke å regne som tidsbegrensede i denne sammenhengen.

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020.

Faste, uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper.

Du kan bare føre opp faste kostnader som kan føres på spesifikke poster i næringsoppgaven.

Kostnader ført på andre poster i næringsoppgaven kan også være omfattet. Det avgjørende er om kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven og at dette kan dokumenteres.

Dette er kostnader du kan ta med i søknaden:

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjonshonorar, o.l.
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader
 • Eventuelle kostnader til dyrestell, fôr og veterinær

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. september som er fornyet etter 1. september uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. september 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. september 2020.

Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes som fast, uunngåelige kostnad. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for perioden støtten gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan ikke anses som faste, uunngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, er ikke ansett som fast, uunngåelig kostnad etter forskriften.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

For tilskuddsperioden kan bare rentekostnad opptil 1,5 prosent av lånebeløpet for det enkelte lån regnes med som fast, uunngåelig kostnad. Lånebeløpet utgjør gjenstående lån per den første dagen i perioden det søkes om støtte for.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige kostnader til dyrestell, fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Av § 3-2 (2) fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f. eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. september, jf. forskriften § 3-2 (4).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, som for eksempel den delen av husleien som er knyttet til omsetning.

Slik får du oversikt over foretakets faste, uunngåelige kostnader

Før du søker må du lage en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.

 1. Lag en oversikt over alle faste, uunngåelige kostnader du har hatt i perioden du søker tilskudd for.
 2. Finn frem kontrakter og fakturaer slik at du har oversikt over kostnadene og hvor dette er dokumentert.

Eksempel på hvordan du kan lage en oversikt

Faste, uunngåelige kostnader foretaket har hatt denne perioden (for eksempel september/oktober 2020)

Kostnad vi søker om tilskudd for å dekkeSum september/oktober 2020Hvor finner jeg tallene og dokumentasjonen for dette?
Husleie for næringsbygget vårt i Solgaten 140 000 kroner• Husleiekontrakt med gårdeier, signert 1. juli 2018.
• Faktura for fast husleie for 2. halvår, totalt 120 000 kroner, se bilag 2020-417
Internett i næringsbygget vårt i Solgaten 12 500 kroner• Faktura fra internettselskapet, internett september måned, se bilag 2020-804
Forsikring på firmabilen2 000 kroner• Faktura fra forsikringsselskapet, 15. august for perioden juli til desember, 6 000 kroner, se bilag 2020-643

Særskilte kostnader for tjenester der det brukes levende dyr

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, kan føre opp nødvendige lønnskostnader og nødvendige kostnader knyttet til dyrehold, som kostnader til fôr og veterinær.

Med nødvendige lønnskostnader menes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader knyttet til lønnsutbetaling. Forsikringer inkluderes ikke.

Eksempler på tjenester som faller inn under denne regelen er dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister.