Faste, uunngåelige kostnader – slik finner du tallene og dokumenterer (november 2021 – februar 2022)

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å få tilskudd.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter oktober 2021

Med faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med foretakets aktivitetsnivå. Kostnader som typisk kan reduseres kan være kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Langsiktige tilvirkningskontrakter med varighet over ett år er ikke å regne som tidsbegrensede i denne sammenhengen.

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2021.

Faste, uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper.

Du kan bare føre opp faste kostnader som kan føres på spesifikke poster i næringsoppgaven.

Kostnader ført på andre poster i næringsoppgaven kan også være omfattet. Det avgjørende er om kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven og at dette kan dokumenteres.

Dette er kostnader du kan ta med i søknaden:

Denne kostnadstypen omfatter kostnader for leie av næringslokaler som du bruker i foretaket. Det er kun den faste husleien som skal tas med. Dersom husleien også inneholder en variabel del, skal den ikke tas med. Dersom husleien blir redusert i den aktuelle perioden, er det den reduserte leien du skal føre opp.

Leie av firmahytter og liknende skal ikke tas med.

Den del av leiekostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Leiebeløp fordeles jevnt over perioden leiebeløpet dekker. Den del av leie- eller leasingkostnaden som utgjør variabel leie, skal ikke medregnes. Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal heller ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnad for operasjonell og finansiell leasing kan tas med og periodiseres på samme måte som annen leiekostnad, uavhengig av hvilke poster leasingkostnaden føres på i næringsoppgaven, og uavhengig av hvordan leasingkostnaden periodiseres etter den regnskapsstandard foretaket benytter. Ved leasing skal periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader for strøm til bruk av lys og varme. Utgifter til nettleie på strøm omfattes også.

Produksjonsbedrifter skal tilordne strømmen for produksjon til varekost, og denne delen av kostnad til strøm/energi er ikke omfattet her.

Denne kostnadstypen omfatter offentlige avgifter og gebyrer for renovasjon, vann, avløp og renhold mv.

Det er bare kostnader til offentlige avgifter og gebyrer som omfattes, for eksempel omfattes ikke generelle renholdstjenester. Kostnader til fast, løpende avtale med private foretak om avfallshenting er ansett som en fast uunngåelig kostnad på lik linje med tilsvarende offentlige tjenester. Det samme gjelder kostnader til private vannverk som er en del av den offentlige vannforsyningen. Eiendomsskatt regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

For å finne den månedlige kostnaden til avgifter og gebyrer, deles beløpet på antall måneder avgiften eller gebyret dekker.

Denne kostnadstypen omfatter andre leiekostnader, som for eksempel leie av makskiner, inventar, transportmidler og lignende.

Leiebeløp fordeles jevnt over perioden leiebeløpet dekker. Den del av leie- eller leasingkostnaden som utgjør variabel leie, skal ikke medregnes. Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal heller ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnad for operasjonell og finansiell leasing kan tas med og periodiseres på samme måte som annen leiekostnad, uavhengig av hvilke poster leasingkostnaden føres på i næringsoppgaven, og uavhengig av hvordan leasingkostnaden periodiseres etter den regnskapsstandard foretaket benytter. Ved leasing skal periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader til eksterne regnskapsførere og revisorer.

Du kan ikke føre opp utgifter som skal dekke bistand til å søke midler under kompensasjonsordningen.

Årets kostnader tilknyttet årsregnskap må fordeles jevnt over året, med en andel på 1/12 per måned. Kostnader knyttet til kvartalsregnskap fordeles på tre måneder.

Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger ikke tilskrives kontrakt inngått før 1. september 2021. Dersom størrelsen på årets kostnad til utarbeidelse av regnskap er ukjent, må du oppgi beste anslag på kostnaden.

Kostnader til elektronisk kommunikasjon omfatter telefon, mobiltelefon, internett og lignende.
Ta kun med kostnader knyttet til foretaket og den perioden søknaden gjelder.

Her kan du også føre opp kostnader fra post 6800 i næringsrapport skatt.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader foretaket har hatt til forsikring og avgifter på transportmidler.

Forsikringspremien og avgifter betales som regel for en lengre periode. Beløpene må derfor fordeles likt på de månedene i den perioden premien eller avgiften dekker.

Kontingenter med fradragsrett omfatter kontingenter til arbeidsgiverforening og landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjoner som har som formål å ivareta arbeidsgivernes interesser ovenfor arbeidstakere.

For å komme frem til månedlig kostnad, må kontingenten fordeles jevnt på antall måneder kontingenten dekker.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader foretaket har hatt til forsikringer. Forsikringer som skal føres andre steder i næringsoppgaven enn i post 7500, som for eksempel forsikringer som utgjør lønn- eller personalkostnad eller transportkostnad, kan ikke medregnes.

For å komme frem til månedlig kostnad, fordeles forsikringspremie jevnt over den perioden premien dekker. Variabel komponent av forsikringspremie kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjoner, regnes som fast, uunngåelig kostnad.

I tillegg kan rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner medregnes for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån. Der netto rentekostnad blir negativ, regnes den som null.

Valutatap- og gevinst skal ikke inngå i rentekostnader og -inntekter ved beregning av netto rentekostnad.

For tilskuddsperioden kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i tilskuddsperioden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, kan føre opp nødvendige lønnskostnader og nødvendige kostnader knyttet til dyrehold, som kostnader til fôr og veterinær.

Med nødvendige lønnskostnader menes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader knyttet til lønnsutbetaling. Forsikringer inkluderes ikke.

Eksempler på tjenester som faller inn under denne regelen, er dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister.

Foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap kan regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift.

Fra og med tilskuddsperioden november 2021 kan drosjeforetak regne sentralavgift som foretaket betaler til drosjesentraler som fast uunngåelig kostnad. Dette gjelder også omsetningsbasert sentralavgift.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll. Gebyrer og sektoravgifter til offentlige myndigheter er omfattet.

 • Gebyrer til offentlig kontroll er omfattet.
 • Kostnader til pålagt kontroll som utføres av andre enn offentlige myndigheter er omfattet.
 • Kostnader til å innrette seg i samsvar med regelverk er ikke omfattet, og heller ikke interne kostnader til gjennomføring av tilsyn, kontroll eller lignende.
 • Saksbehandlingsgebyrer for å behandle søknader om tillatelser/løyver/bevillinger mv. er ikke omfattet.
 • Administrative sanksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyrer, er ikke omfattet.

Nedenfor følger en liste med eksempler på kostnader som er omfattet. Listen er ikke uttømmende.

 • Gebyr for skjenkebevilling
 • Gebyr for taubaner (skitrekk, kabelbaner mv.) til Statens jernbanetilsyn
 • Gebyr for fornøyelsesinnretninger til Statens jernbanetilsyn
 • Periodisk kjøretøykontroll
 • Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd
 • Gebyrer i matforvaltningen, for eksempel til Mattilsynet for tilsyn og kontroll av norskproduserte og importerte varer
 • Tilsyn med avløp
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Sikkerhetskontroll av heis
 • Gebyr for kontroll etter forurensningsloven til Miljødirektoratet
 • Kommunalt tilsynsgebyr etter plan- og bygningsloven
 • Årsavgift for tilsyn og kontroll til Fiskeridirektoratet
 • Garantiprovisjon til lovpålagt reisegaranti for pakkereisearrangører
 • Årsgebyr til Reisegarantifondet
 • Gebyr og avgift til Justervesenet for tilsyn med måleredskaper
 • Omsetningsavgifter til Legemiddelverket
 • Gebyr ved tilsyn til Sjøfartsdirektoratet
 • Gebyr for kontroll og tilsyn med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning
 • Fellesskapsløyve til Statens vegvesen

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2021. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. september som er fornyet etter 1. september uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. september 2021.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. september 2021.

Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes som fast, uunngåelige kostnad. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for perioden støtten gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan ikke anses som faste, uunngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, er ikke ansett som fast, uunngåelig kostnad etter forskriften.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

Av § 3-2 (2) fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f. eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. september, jf. forskriften (4).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, som for eksempel den delen av husleien som er knyttet til omsetning.

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader under avklaringer.

Slik får du oversikt over foretakets faste, uunngåelige kostnader

Før du søker må du lage en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.

 1. Lag en oversikt over alle faste, uunngåelige kostnader du har hatt i perioden du søker tilskudd for.
 2. Finn frem kontrakter og fakturaer slik at du har oversikt over kostnadene og hvor dette er dokumentert.

Eksempel på hvordan du kan lage en oversikt

Faste, uunngåelige kostnader foretaket har hatt denne perioden (for eksempel november 2021)

Kostnad vi søker om tilskudd for å dekkeNovember Hvor finner jeg tallene og dokumentasjonen for dette?
Husleie for næringsbygget vårt i Solgaten 120 000 kroner• Husleiekontrakt med gårdeier, signert 1. juli 2018.
• Faktura for fast husleie for 2. halvår, totalt 120 000 kroner, se bilag 2021-417
Internett i næringsbygget vårt i Solgaten 12 500 kroner• Faktura fra internettselskapet, internett november måned, se bilag 2021-804
Forsikring på firmabilen1 000 kroner• Faktura fra forsikringsselskapet, 15. august for perioden juli til desember, 6 000 kroner, se bilag 2021-643