Kvalitetskontroll

Hvis din søknad blir trukket ut til kvalitetskontroll, vil du motta en e-post hvor vi etterspør dokumentasjon i forbindelse med søknaden. Hvis vi ikke mottar dokumentasjonen innen fristen som er satt i e-posten, vil vi omgjøre vedtaket om tilskudd og kreve tilbake tilskuddet, jf. forskriftene om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 2-6 (3). Vi vil også kreve tilbake tilskuddet hvis det viser seg at foretaket ikke hadde rett på tilskudd.

Hvis det finnes avvik, vil vi kreve tilbake deler av tilskuddet. Et eksempel på dette kan være at foretaket har angitt for høye kostnader i søknaden.