Om ordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien en økonomisk kompensasjon. Koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak får fortsatt økonomiske konsekvenser for store deler av norsk næringsliv. Regjeringen har derfor etablert en bred, midlertidig kompensasjonsordning.

Hvor lenge varer ordningen?

Et foretak kan søke om tilskudd for perioden fra 1. september 2020 til 30. juni 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen.

Søknad for periodene september-oktober 2020, november-desember 2020 og januar/februar 2021, kan sendes inn fram til 15. juni 2021.

Vi vil komme med mer informasjon om datoer for søknads- og tilskuddsperiode når dette er klart.

Hvem står bak

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene ansvaret for utvikle og forvalte tilskuddsordningen.

Det har vært et tett samarbeid med mange aktører for å få den nye kompensasjonsordningen raskt i gang. Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, Revisorforeningen og Regnskap Norge har alle bidratt.

Vil dekke utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato

Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen.

De som allerede har søkt og fått penger gjennom kompensasjonsordningen, vil kunne sende tilleggssøknad for tapt varelager.

Det vil ta noe tid før detaljene i regelverket er på plass og kan godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Det er derfor foreløpig ikke åpnet for søknader om kompensasjon for tapt varelager.

Automatisert løsning

Foretak som søker om tilskudd må bruke et digitalt søknadskjema i Altinn. Her legger foretaket selv inn informasjon om foretaket, omsetningstall, faste uunngåelige kostnader, m.m.

I denne ordningen legges det opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling av tilskudd. Søkere må benytte autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Kontroller før utbetaling

Etter at søknaden er mottatt, foretas det en rekke kontroller for å verifisere opplysningene som er angitt i forbindelse med søknad om tilskudd. Tilskuddsmyndighetene kontrollerer opplysningene opp mot informasjon fra en rekke ulike kilder og registre.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, kan det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell misbruk av tilskuddsordningen.

Sanksjoner

Brønnøysundregistrene kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen gjøres kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.
Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart. Det vil også fremgå hvilke revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap som har bekreftet opplysningene i søknadene.

Her kan du se hvem som har mottatt tilskudd.