Om ordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien en økonomisk kompensasjon. Koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak får fortsatt økonomiske konsekvenser for store deler av norsk næringsliv. Regjeringen har derfor etablert en bred, midlertidig kompensasjonsordning.

Hvor lenge varer ordningen?

Kompensasjonsordningen gjelder for periodene fra 1. september 2020 til 31. oktober 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen.

Søknadsfrister:

  • Periodene fra 1. September 2020 til 30. juni 2021: 15. oktober 2021.
  • Perioden 1. juli til 31. august: 15. november 2021.
  • Perioden 1. September 2021 til 31. oktober 2021 åpner for søknader fra 15. november. Søknadsfrist: 15. desember.

Hvem står bak

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene ansvaret for utvikle og forvalte tilskuddsordningen.

Det har vært et tett samarbeid med mange aktører for å få den nye kompensasjonsordningen raskt i gang. Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, Revisorforeningen og Regnskap Norge har alle bidratt.

Endringer i kompensasjonsordningen fra mars 2021

Fra mars 2021 innføres det en rekke endringer i kompensasjonsordningen som det er viktig å sette seg inn i. Flere av endringene har sammenheng med bytte av statsstøtterettslig grunnlag for tilskuddsperioder fra og med mars 2021. Her er noen av endringene:

  • Det innføres et krav om at foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden for å kunne søke om kompensasjon. (Dette gjelder ikke kompensasjon for tapt varelager).
  • Det innføres ulike regler avhengig av om du faller inn under definisjonen for små, mellomstore og store foretak.
    • Mellomstore og store foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien kan ikke søke støtte.

Du kan lese mer om endringene her

Dekker utgifter for tapt varelager

For tilskuddsperiodene november – desember 2020, januar – februar 2021 og mars – april 2021 kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom foretaket var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene.

De som allerede har søkt og fått penger gjennom kompensasjonsordningen, vil kunne sende endringssøknad for tapt varelager.

Les mer om kompensasjon for tapt varelager her

Automatisert løsning

Foretak som søker om tilskudd må bruke et digitalt søknadskjema i Altinn. Her legger foretaket selv inn informasjon om foretaket, omsetningstall, faste uunngåelige kostnader, m.m.

I denne ordningen legges det opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling av tilskudd. Søkere må benytte autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Kontroller før utbetaling

Etter at søknaden er mottatt, foretas det en rekke kontroller for å verifisere opplysningene som er angitt. Tilskuddsmyndighetene kontrollerer opplysningene opp mot informasjon fra en rekke ulike kilder og registre.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, kan det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell misbruk av tilskuddsordningen.

Sanksjoner

Brønnøysundregistrene kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen gjøres kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.
Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart. Det vil også fremgå hvilke revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap som har bekreftet opplysningene i søknadene.

Her kan du se hvem som har mottatt tilskudd.