Omsetning – slik beregner du omsetningsfall (mars 2021 – oktober 2021)

For å motta tilskudd må foretaket ha hatt omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien.

Her får du hjelp til å forstå hvordan du regner ut dette.

Minst 30 prosent omsetningsfall for perioden mars – august 2021

For å motta tilskudd må omsetningsfallet for perioden mars – august ha vært minst 30 prosent i tilskuddsperioden, i forhold til sammenligningsperioden.

Minst 40 prosent omsetningsfall for perioden september – oktober 2021

For å motta tilskudd for perioden september – oktober 2021 må omsetningsfallet ha vært minst 40 prosent, i forhold til sammenligningsperioden.

Slik beregner du omsetningsfallet for tilskuddsperioden

For å finne frem til omsetningsfallet må du sammenligne foretakets faktiske omsetning i tilskuddsperioden, med omsetning tilsvarende periode to år før (sammenligningsperioden). Ved beregning av omsetningsfallet blir omsetning for sammenligningsperioden oppjustert med konsumprisindeksen. Omsetningsfallet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden og faktisk omsetning i tilskuddsperioden.

Er foretaket startet mindre enn to år før perioden det søkes om tilskudd for, skal du bruke omsetning for januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag. Det samme gjelder for foretak som var etablert, men som ikke hadde omsetning i den relevante sammenligningsperioden.

Foretak som har vært del av fusjon i sammenligningsperioden eller senere kan regne med omsetningen fra overdragende selskap.

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. mars 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. januar til 29. februar 2020, og som ikke omfattes av unntakene i § 1-3 annet ledd bokstav a – c, skal bruke omsetningen etter fisjon i denne perioden som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Disse tallene skal du bruke:

For tilskuddsperioden skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen. Det er tilskuddsperioden sett under ett som skal legges til grunn.

Som omsetning anses også inntektssikring til erstatning for inntekt, herunder også offentlige tilskudd gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd gitt etter den generelle kompensasjonsordningen, eller støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte. Kompensasjon for tapt varelager anses heller ikke som omsetning.

For enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap er sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger å anse som omsetning.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

For sammenligningsperioden skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge. Det er perioden sett under ett som skal legges til grunn. Tallene for sammenligningsperioden blir oppjustert med endring i konsumprisindeksen.

Oversikt over KPI brukt i de ulike sammenligningsperiodene:

 

Foretak A har hatt følgende omsetning:

Sammenligningsperioden mars/april 2019: 80 000 kroner som oppjusteres automatisk med konsumprisindeksen til 83 412 kroner

Tilskuddsperioden mars/april 2021: 50 000 kroner

Omsetningsfall blir da 83 412 – 50 000 = 33 412 kroner.

Omsetningsfall i prosent: 33 412/83 412*100 = 40,06 %

Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretaket søke om tilskudd for perioden mars/april 2021, under forutsetning av at de tilfredsstiller resten av kravene.

Konsumprisindeks – kalkulator

Har du spørsmål?