Tilbakebetaling av tilskudd for perioden november 2021 – februar 2022 ved overskudd

I forskriftens kapittel 3a er det i § 3a-2 tatt inn regler om tilbakebetaling av tilskudd hvis foretaket går med overskudd. Et foretak som får et overskudd på minst kroner 50.000 i det regnskapsår som tilskuddsperioden tilhører, skal betale tilbake det beløpet som overstiger kroner 50.000,-. Dette gjelder ikke mottatt kompensasjon for tapt varelager. Informasjon om beregningsreglene gis nedenfor.

For tilskuddsperiodene november og desember 2021: Går foretaket med overskudd kan eventuelt underskudd i 2020 trekkes fra overskuddet.

For tilskuddsperiodene januar og februar 2022: Går foretaket med overskudd kan eventuelt underskudd i 2021 og 2020 trekkes fra overskuddet.

Bestemmelsen gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak, selskap som er omfattet av selskapsloven, samt utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet registrert her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. Enkeltpersonforetak er ikke omfattet.

Overskuddsberegning

Det er det regnskapsmessige overskuddet (ordinært resultat før skattekostnad), som legges til grunn for overskuddsberegningen. Beregningen skal følge regnskapsåret foretaket benytter.

For søknadsperiodene november og desember 2021:

Hvis foretaket har et overskudd som er større enn kroner 50.000,- i det regnskapsåret som tilskuddsperioden tilhører, gjøres det fratrekk for eventuelt negativt ordinært resultat før skattekostnad fra året før. Eventuelt overskudd fra året før medregnes ikke.

Tilskudd etter denne ordningen som foretaket eventuelt mottar skal legges til det regnskapsmessige overskuddet i 2021. Dette fordi det etter periodiseringsreglene skal inntektsføres i 2022 (se avsnittet om periodisering).

Hvis overskuddet, inkludert tilskuddet fra denne ordningen, gir et overskudd større enn kroner 50.000,- vil du få et krav om tilbakebetaling fra tilskuddsmyndigheten.


Før du søker om tilskudd for november og desember bør du derfor vurdere om det ligger an til overskudd på mer enn kroner 50.000,- for inntektsåret.

Eksempel beregning for periodene november og desember 2021

Overskudd 2021130.000
-Underskudd 2020-100.000
+Tilskudd desember110.000
Beregnet overskudd 2021140.000
Krav om tilbakebetaling90.000

For søknadsperiodene januar og februar 2022

For å beregne om foretaket har et overskudd som er større enn kroner 50.000,- i det regnskapsåret som tilskuddsperioden tilhører, skal det gjøres fratrekk for eventuelt negativt ordinært resultat før skattekostnad som foretaket hadde dersom regnskapsåret 2020 og 2021 legges sammen. Tilskudd fra denne ordningen som er mottatt for tilskuddsperioden november og desember 2021, skal trekkes fra (se periodisering av tilskuddet nedenfor).

Hvis overskuddet etter beregningene er større enn kroner 50.000,- vil du få et krav om tilbakebetaling fra tilskuddsmyndigheten.

Før du søker om tilskudd for dekning av faste uunngåelige kostnader bør du derfor vurdere om det ligger an til overskudd på mer enn kroner 50.000,- for inntektsåret.

Eksempel beregning under/-overskudd for periodene januar og februar 2022

Overskudd 202290.000
Overskudd 202160.000
Underskudd 2020-70.000
= Samlet negativt resultat 2020 og 2021-10.000-10.000
-Tilskudd for desember 2021-50.000
Beregnet overskudd 202230.000
Krav om tilbakebetaling0

Periodisering av tilskuddet:

Gjelder foretak med regnskapsår som avsluttes 31. desember 2021:

Ettersom regelverket knyttet til tilskuddsordningen ikke ble klart før 2022, skal tilskuddet for november og desember 2021 inntektsføres i 2022.

Selv om tilskuddet inntektsføres i 2022, skal tilskuddet likevel tas med i beregningen for om foretaket gikk med overskudd i 2021. Du bør selv foreta beregningen for å avklare om det ligger an til et overskudd etter denne bestemmelsen. Beregningen vil også gjøres automatisk av tilskuddsmyndigheten når foretaket har rapportert regnskapsopplysningene for regnskapsåret via skattemeldingen.

Det er derfor viktig at tilskuddet periodiseres riktig, og ikke føres som inntekt i 2021 i foretakets regnskap. Periodiseres tilskuddet galt vil tilskuddet regnes som inntekt 2 ganger for samme år ved den automatiske beregningen og foretaket kan få krav om tilbakebetaling.

Tilbakebetaling

Hvis tilskuddet er høyere enn overskuddet, skal foretaket bare betale tilbake et beløp tilsvarende overskuddet over kroner 50.000,-.

Foretaket skal ikke tilbakebetale tilskuddet dersom overskuddet er under kroner 50.000,-.

Tilbakebetalingskravet gjelder ikke kompensasjon for tapt varelager.

Det er foretaket som har mottatt tilskudd som er ansvarlig for at tilskuddet tilbakebetales.

Tilskuddsmyndigheten sender krav om tilbakebetaling. Dersom foretaket ikke har mottatt krav om tilbakebetaling innen 6 måneder etter at det har avklart at det har plikt til tilbakebetaling, skal foretaket varsle tilskuddsmyndigheten.

Eksempel tilbakebetaling for tilskuddsperiodene november og desember 2021

Overskudd 2021100.000
– Underskudd 2020-40.000
Beregnet overskudd60.000
Tilskudd70.000
Tilbakebetalingskrav:10.000

Avvikende regnskapsår

For foretak med avvikende regnskapsår skal forskriftens § 3a-2 2. ledd bokstav a ii gjelde regnskapsår som avsluttes i 2021, og forskriftens § 3a-2 2. ledd bokstav b ii gjelde for regnskapsår som avsluttes i 2022.

Spesielt for konsern

Er tilskudd utbetalt til konsern som har søkt tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak, jf forskriftens § 3-4 skal overskudd beregnes for det enkelte foretaket. Foretaket er kun ansvarlig for tilbakebetaling av sin andel av tilskuddet som er angitt i oversikten etter forskriftens § 3-4 andre ledd tredje punktum. Tilbakebetalingsplikten oppstår og gjelder for det enkelte selskap, og er uavhengig av resultatet i øvrige foretak i konsernet.