Tilbakebetaling av tilskudd før utdeling av utbytte (november 2021 – februar 2022)

Tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperioden november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner slik det fremgår av forskriftens § 3a-3 andre ledd. Kravet om tilbakebetaling gjelder for vedtak eller utbetalinger foretatt fra og med 28. januar 2022 til og med 31. desember 2023. Vedtak eller utbetalinger foretatt fra og med 28. januar 2022, men før søknad sendes inn, medfører at foretaket ikke kan søke tilskudd jf. forskriftens § 3a-3.

Regelen gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak eller selskap som er omfattet av selskapsloven, samt utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet registrert her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. Regelen gjelder ikke for enkeltpersonforetak.

Hvilke utbytter/utdelinger omfattes av regelen:

Følgende disposisjoner omfattes av regelen:

a. vedtak om eller utbetaling av utbytte, eller vedtak eller gjennomføring av andre disposisjoner som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 8-1,

b. vedtak om eller gjennomføring av utdelinger etter selskapsloven § 2-26 tredje ledd,

c. vedtak om eller gjennomføring av disposisjoner etter samvirkeforetakslova §§ 27 til 30, jf. samvirkelova § 26,

d. gjennomføring av andre disposisjoner som etter skatteloven § 10-11 skal regnes som utbytte, eller

e. utdeling etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-9, utdeling etter at boet er tilbakelevert etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-18, eller utdeling etter samvirkeforetakslova § 135.

Punktene ovenfor kan eksempelvis omfatte:

 • Ordinære og ekstraordinære utbytter
 • Ulovlig utbytte
 • Lån til personlig aksjonær
 • Sikkerhetsstillelse for personlig aksjonær
 • Konsernbidrag
 • Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer
 • Likvidasjonsutbytte (men ikke likvidasjonsvederlag)
 • Nedskrivning av aksjenes pålydende, for de deler som ikke anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital
 • Bonus, når dette brukes for å omgå utbyttebegrensningen

Listen ovenfor er ikke uttømmende.

Spesielt for konsern:

For foretak i konsern som har søkt om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak, jf. forskriften § 3-4 fjerde ledd, gjelder tilbakebetalingsplikten for det enkelte foretak som har blitt fordelt en andel av konsernets tilskudd i henhold til den endelige oversikten som skal sendes inn til tilskuddsmyndigheten.

Foretakets tilbakebetalingsplikt er begrenset til det fordelte beløpet. Tilbakebetalingsplikten oppstår og gjelder for det enkelte foretak, og er uavhengig av eventuell tilbakebetalingsplikt for øvrige foretak i konsernet.

Kompensasjon for tapt varelager

Krav om tilbakebetaling gjelder ikke kompensasjon for tapt varelager. Har foretaket fått innvilget kompensasjon for tapt varelager vil foretaket beholde kompensasjonen selv om det er foretatt eller vedtatt utdelinger fra foretaket.

Eksempler på hvordan tidfestingen av utdelinger vil påvirke søknad om tilskudd og tilbakebetalingsplikten:

 • Foretaket har besluttet utdeling i oktober 2021, utbetalingen skjer før forskriften trådte i kraft (før 28. januar 2022)
  • Dette medfører ikke tilbakebetalingsplikt
 • Foretaket har besluttet utdeling i oktober 2021, men utbetalingen skjer etter at forskriften har trådt i kraft (etter 28. januar 2022), men før søknad om tilskudd er sendt inn.
  • Foretaket kan ikke søke tilskudd for noen av periodene
 • Foretaket har besluttet utdeling i oktober 2021, men utbetalingen skjer etter at søknad om tilskudd er sendt inn.
  • Foretaket skal betale tilbake tilskuddet før utbetaling finner sted
 • Foretaket beslutter utdeling etter at søknadsfrist for tilskuddet er utløpt og utbetalingen skjer før 31. desember 2023.
  • Foretaket må betale tilbake tilskuddet før beslutning tas
 • Foretaket beslutter utdeling desember 2023, utbetalingen skjer i januar 2024.
  • Foretaket må betale tilbake tilskuddet før beslutning tas
 • Foretaket beslutter utdeling i januar 2024
  • Foretaket har ikke tilbakebetalingsplikt.

Omgåelse

Hvis foretaket eller dets eiere, medlemmer eller deltakere gjør disposisjoner som innebærer en omgåelse etter forskriftens § 3a-4, skal tilskuddet tilbakebetales. En disposisjon eller flere sammenhengende disposisjoner innebærer en omgåelse hvis omstendighetene tilser at hovedformålet var å unngå krav om tilbakebetaling etter
§§ 3a-2 eller 3a-3.