Begrensninger i tilskuddet

Etter at du har beregnet tilskuddet må du undersøke om tilskuddet avkortes etter en av begrensningsreglene.

Begrensningsregel 1 – tilskuddet skal ikke overstige omsetningsfall i kroner

Se forskriftens § 3-1 tredje ledd.

Den første begrensningsregelen sier at tilskuddet ikke kan overstige omsetningsfallet målt i kroner.

Omsetningsfallet blir differansen mellom omsetningen i tilskuddsperioden sammenlignet med omsetningen i sammenligningsperioden.

Foretaket vil ikke få tildelt mer tilskudd enn det som er tillatt etter denne regelen.

Eksempel på avkorting av tilskudd etter den første begrensningsregelen (september/oktober måned)

Beregnet tilskudd etter den vanlige beregningsformelen
aFaste kostnader150 000
b
c
Justeringsfaktor
Omsetningsfall
0,7
90%
Beregnet tilskudd
(a * b * c)
94 500
Maksimal tilskudd etter den første begrensningsregelen
aOmsetning for september/oktober 2019100 000
bOmsetning for september/oktober 202010 000
Maksimal tilskudd (a-b)90 000

Begrensningsregel 2 – avkorting av tilskudd for foretak med underskudd forrige regnskapsår

Se forskriftens § 3-1 fjerde ledd.

Den andre begrensningsregelen vil kunne medføre en avkortning av tilskuddet for foretak med underskudd i forrige regnskapsår.

Begrensningsregelen innebærer at foretak ikke kan få tildelt tilskudd basert på en større del av de faste kostnadene enn det foretaket selv er i stand til å dekke i en normal periode uten å gå med underskudd.

Denne begrensningsregelen gjelder likevel ikke hvis foretaket kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad. I så fall gjelder kun den første begrensningsregelen.

Hvis foretaket fortsatt hadde underskudd i januar og februar 2020, men som i gjennomsnitt var mindre enn gjennomsnittlig, månedlig underskudd i 2019 kan det laveste underskuddet (dvs. det høyeste resultatet) av de to legges til grunn for beregning av maksimalt tilskudd.

Maksgrense for begrensningsregel 2

Foretaket kan ikke få tildelt mer tilskudd enn en maksgrense beregnet etter denne formelen:

Maks tilskudd=omsetningsfall i prosent*(faste,uunngåelige kostnader+ORFS)

Omsetningsfallet i prosent og faste, uunngåelige kostnader vil være de samme tallene som ligger til grunn for beregning av tilskudd etter den vanlige formelen.

ORFS er ordinært resultat før skatt for 2019 multiplisert med 2 (antall måneder i tilskuddsperioden) delt på 12 måneder. For foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes i perioden januar-februar 2020, er det ordinært resultat før skattekostnad for dette regnskapsåret som skal legges til grunn. For foretak med avvikende regnskapsår som for eksempel avsluttes 30. april eller 30. juni, brukes regnskapsåret som avsluttes hhv. 30. april eller 30. juni 2019, siden dette er siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020.

Hvis foretaket ble etablert i løpet av 2019, slik at regnskapsåret ikke omfatter 12 måneder, divideres resultatet med antall måneder regnskapsåret omfatter.

Eksempel på avkorting av tilskudd etter den andre begrensningsregelen (september/oktober måned)

Beregnet tilskudd etter den vanlige beregningsformelen
a
Faste kostnader
200 000
b
c
Justeringsfaktor*
Omsetningsfall
0,7
70%
Beregnet tilskudd
(a * b * c)
98 000

* Justeringsfaktor er 0,7 for september/oktober 2020, 0,85 for november/desember 2020 og 0,85 for januar/februar 2021.

Maksimal tilskudd etter den andre begrensningsregelen
Faste kostnader
-Resultat underskudd
200 000
-100 000
aSum100 000
bOmsetningsfall70%
Maksimal tilskudd (a*b)70 000

Hvis resultatet for januar/februar 2020 er forbedret

Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019, kan du alternativt benytte ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020, hvis dette resultatet er høyere (altså et mindre underskudd eller et positivt resultat).

Beløpsgrenser

Beregnet tilskudd på under 5 000 kroner per tilskuddsperiode tildeles ikke. Er beregnet tilskudd 5 000 kroner eller mer per tilskuddsperiode, utbetales hele det beregnede tilskuddet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 60 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløp over 60 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 160 mill kroner.