Begrensninger i tilskuddet (mars 2021 – oktober 2021)

Etter at du har beregnet tilskuddet og eventuell kompensasjon for tapt varelager, må du undersøke om tilskuddet avkortes etter en av begrensningsreglene.

Foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden

Se forskriftens § 3-1 tredje ledd

Tilskudd gis kun til foretak eller konsern som har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets eller konsernet beregnede underskudd i tilskuddsperioden

  • multiplisert med 0,9 for små foretak, og
  • multiplisert med 0,7 for mellomstore og store foretak.

Denne begrensningsregelen gjelder ikke for kompensasjon for tapt varelager. Det vil si at et foretak som viser overskudd i tilskuddsperioden kan søke om kompensasjon for tapt varelager.

Tilskuddet og kompensasjon for tapt varelager kan ikke overstige omsetningsfall i kroner jf. § 3-8

Se forskriftens § 3-8.

Beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager kan ikke overstige omsetningsfallet målt i kroner.

Omsetningsfallet blir differansen mellom omsetningen i tilskuddsperioden sammenlignet med omsetningen i sammenligningsperioden.

Foretaket vil ikke få tildelt mer tilskudd enn det som er tillatt etter denne regelen.

Avkorting av tilskudd for foretak med underskudd forrige regnskapsår

Se forskriftens § 3-1 fjerde ledd

Denne begrensningsregelen vil kunne medføre en avkortning av tilskuddet for foretak med underskudd siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020. For de fleste vil dette være regnskapsåret 2019.

Begrensningsregelen innebærer at foretak ikke kan få tildelt tilskudd basert på en større del av de faste kostnadene enn det foretaket selv er i stand til å dekke i en normal periode uten å gå med underskudd.

Denne begrensningsregelen gjelder likevel ikke hvis foretaket kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad. I så fall gjelder kun den første begrensningsregelen.

Hvis foretaket fortsatt hadde underskudd i januar og februar 2020, men som i gjennomsnitt var mindre enn gjennomsnittlig, månedlig underskudd i 2019 kan det laveste underskuddet (dvs. det høyeste resultatet) av de to legges til grunn for beregning av maksimalt tilskudd.

Maksgrense etter forrige regel

Foretaket kan ikke få tildelt mer tilskudd enn en maksgrense beregnet etter denne formelen:

Maks tilskudd=omsetningsfall i prosent*(faste,uunngåelige kostnader+ORFS)
Omsetningsfallet i prosent og faste, uunngåelige kostnader vil være de samme tallene som ligger til grunn for beregning av tilskudd etter den vanlige formelen.

ORFS er ordinært resultat før skatt for 2019 multiplisert med 2 (antall måneder i tilskuddsperioden) delt på 12 måneder. For foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes i perioden januar-februar 2020, er det ordinært resultat før skattekostnad for dette regnskapsåret som skal legges til grunn. For foretak med avvikende regnskapsår som for eksempel avsluttes 30. april eller 30. juni, brukes regnskapsåret som avsluttes hhv. 30. april eller 30. juni 2019, siden dette er siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020.

Hvis foretaket ble etablert i løpet av 2019, slik at regnskapsåret ikke omfatter 12 måneder, divideres resultatet med antall måneder regnskapsåret omfatter.

Eksempel på avkorting av tilskudd etter den andre begrensningsregelen

Beregnet tilskudd etter den vanlige beregningsformelen
a
Faste kostnader
200 000
b
c
Justeringsfaktor*
Omsetningsfall
0,85
70%
Beregnet tilskudd
(a * b * c)
119 000
Maksimal tilskudd etter den andre begrensningsregelen
Faste kostnader
-Resultat underskudd
200 000
-100 000
aSum100 000
bOmsetningsfall70%
Maksimal tilskudd (a*b)70 000

Hvis resultatet for januar/februar 2020 er forbedret

Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019, kan du alternativt benytte ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020, hvis dette resultatet er høyere (altså et mindre underskudd eller et positivt resultat).

Beløpsgrenser

Beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager på under 5 000 kroner per tilskuddsperiode tildeles ikke. Er beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager 5 000 kroner eller mer per tilskuddsperiode, utbetales hele det beregnede tilskuddet.

For tilskuddsperioder før september 2021 gjelder: For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 40 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløp over 40 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5.

For tilskuddsperioder fra september 2021 gjelder: For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 10 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløp over 10 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 20 millioner kroner.

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 kan ikke overstige 100 millioner kroner. Kompensasjon for tapt varelager inngår ikke i begrensningen for maksimalt tilskudd for tilskuddsperiodene fra og med mars 2021 og ut året.