Kontrollhandlinger for perioden november 2021 – februar 2022

Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.

Det er etablert en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av koronapandemien i perioden september 2020 – februar 2022. Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften § 4-5. Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Forskriften § 4-3 annet ledd og søknadsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.

Kontrollhandlinger 

Kontrollhandling for små foretak jf. forskriften § 1-5

Hvis foretaket har oppgitt i søknaden at det søker etter reglene for små foretak:

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling etter forskriften § 4-6 (5) som viser hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak etter forskriften § 1-5, samt sist godkjente årsregnskap til disse foretakene. 
 • Kontroller at samlede tall for antall ansatte, omsetning og balansesum som er lagt til grunn i oppstillingen, er under grenseverdiene i forskriften § 1-5 første ledd.

Eiere

 • Innhent oppdatert aksjeeierbok eller oversikt over deltakere, og kontroller at foretak som i henhold til aksjeeierboken/deltakeroversikten har mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene er tatt med i oppstillingen.
 • Velg ut to foretak fra oppstillingen og kontroller at antall ansatte, omsetning og balansesum fra siste årsregnskap
  • for eiere som er ført opp med eier- eller stemmeandel over 50 prosent er tatt med i oppstillingen med 100 prosent
  • for andre eiere er tatt med i oppstillingen med forholdsmessig andel

Eierandeler

 • Kontroller at foretak hvor søker har mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene er tatt med i oppstillingen.
 • Velg ut to foretak fra oppstillingen, og kontroller at antall ansatte, omsetning og balansesum fra siste årsregnskap
  • for eier- eller stemmeandel over 50 pst, er tatt med i oppstillingen med 100 pst
  • for andre eier- eller stemmeandeler, er tatt med i oppstillingen med forholdsmessig andel.

Kontrollhandlinger for omsetning for alle perioder jf. forskriften §2-2 og § 2-3

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden (forskriften § 4-6) som inneholder: 
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og 
  • informasjon om hvordan omsetningen er periodisert 
 • Er all omsetning som tilfredsstiller kravene i forskriften § 2-2 tatt med i rapportert omsetning: 
  • Kontroller rapportert omsetning i søknaden mot bokført omsetning, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.

Kontrollhandlinger for omsetning i perioden det søkes tilskudd for jf. forskriften § 2-2

 • Leverte varer eller utførte tjenester:
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i perioden etter tilskuddsperioden og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert. 
 • For foretak med kontantomsetning:
  • Kontroller at alle dagsoppgjør i tilskuddsperioden er tatt med som omsetning i perioden.
 • Utstedte kreditnotaer:
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 prosent av kreditnotaene i tilskuddsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaene er reelle og om de er tatt med i rett periode. 
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer):
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i tilskuddsperioden som tilsvarer 20 prosent av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonene er reelle og tatt med i rett periode. 
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter: 
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregningsmetode, inkludert fortjeneste.

Kontrollhandlinger for omsetning i sammenligningsperioden til perioden det søkes tilskudd for, jf. forskriften § 2-2 første ledd

 • Leverte varer eller utførte tjenester: 
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i sammenligningsperioden og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert. 
 • Utstedte kreditnotaer:
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 prosent av kreditnotaene i perioden etter sammenligningsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller at det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaene er reelle og om de er tatt med i rett periode. 
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer): 
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i sammenligningsperioden som tilsvarer 20 prosent av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller at det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonene er reelle og tatt med i rett periode. 
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller at rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregningsmetode, inkludert fortjeneste.

Kontrollhandlinger for andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring, jf. forskriften § 2-2 annet ledd

 • Forespør virksomhetens ledelse om de har mottatt annet tilskudd eller erstatning for inntektsbortfall i forbindelse med koronapandemien, og kontroller at det er tatt med i søknaden. Tilskudd gitt etter denne forskrift for tidligere perioder skal ikke tas med. Det samme gjelder tilskudd gitt etter kompensasjonsordning 1 (forskrift 17. april 2020 nr. 820), kompensasjonsordning 2 (forskrift 21. desember 2020 nr. 3085), kompensasjonsordning 3 (forskrift 4. juni 2021) samt uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.
 • Gjennomgå avstemming av bankkontoer for utgangen av tilskuddsperioden og kontroller at det ikke foreligger åpne poster på innbetalte, ikke bokførte offentlige tilskudd som skulle vært tatt hensyn til i søknaden.

Kontrollhandlinger for faste, uunngåelige kostnader, jf. forskriften
§ 3-2

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling som underbygger faste uunngåelige kostnader i søknaden (forskriften § 4-6) som inneholder: 
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og 
  • informasjon om hvordan kostnaden er periodisert. 
 • Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) per post i oppstillingen, som totalt utgjør 20 prosent av kostnadene pr post (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller at: 
  • kostnaden kvalifiserer til å være fast og uunngåelig, 
  • det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden følger av avtale som ikke er inngått eller økt ut over normal prisjustering etter 1. september 2021, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd, 
  • kostnaden kan henføres til angitt post i søknaden. 

Kontrollhandlinger for tapt varelager jf. forskriften § 3-6

 • Kontroller at det foreligger
  • en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, perioden med pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Er varene donert til et veldedig formål, skal redegjørelsen inneholde beskrivelse av hvem som har mottatt donasjonen, hva som var omfattet, og når dette ble gjennomført. Søker som stengte virksomheten på grunn av skjenkestopp og søker om kompensasjon for annet enn tap av alkoholholdige drikkevarer, jf. forskriftens § 3-6 annet ledd, skal angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent. Det skal angis hvilken prosentsats for normalt varesvinn som søkeren har benyttet. Søkere som benytter en lavere prosentsats enn 7 prosent, skal opplyse bokført varesvinn og varekjøp som angitt i tredje ledd bokstav a og prosentsatsen som er benyttet, om nødvendig fordelt på varetype.
  • en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag, eventuell erstatning for de tapte varene, normalt varesvinn med prosentsats og beløp, og tilskuddsberettiget beløp
 • Kontroller at det som er opplyst i redegjørelsen om perioden for skjenkestopp eller stenging stemmer med de pålegg om skjenkestopp eller stenging som det er henvist til
 • Hvis sjablonregel om fratrekk av svinn ikke benyttes, kontroller at det som er opplyst i redegjørelsen om bokført varesvinn og varekjøp i siste regnskapsår som er avsluttet før 1. mars 2020, stemmer med bokførte opplysninger.
 • Kontroller at beløpet for tapt varelager som er oppgitt i søknaden stemmer med tilskuddsberettiget beløp i oppstillingen.
 • Ta et tilfeldig utvalg av 5 varetyper som er oppgitt i oppstillingen, og kontroller mot bokføringsbilagene som det er henvist til at:
  • antall eller mengde minst tilsvarer det som er oppgitt i oppstillingen
  • anskaffelseskostnad stemmer med det som er oppgitt i oppstillingen, og
  • varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt

Vilkår om at foretaket har ansatte jf. forskriften § 2-1

Foretak som har angitt i søknaden at de har ansatte

 • Kontroller at en a-melding i perioden august 2019 til september 2020 viser at det er utbetalt lønn.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap som ikke har ansatte

 • Søkeren er et ansvarlig selskap (ANS, DA eller partrederi) som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for minst en personlig deltaker:
  • hovedinntektskilde 2019: Innhent skattemelding fra deltakeren som har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde og kontroller at den viser at inntekten fra det ansvarlige selskapet utgjorde minst 50 prosent av personinntekten for 2019, eller
  • hovedinntektskilde i januar og februar 2020: Be deltakeren innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for januar og februar 2020, og kontroller at bokført arbeidsgodtgjørelse til deltakeren utgjorde minst 50 prosent av personinntekten i perioden.
 • Søkeren er et enkeltpersonforetak som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for innehaveren:
  • hovedinntektskilde i 2019: Innhent innehaverens skattemelding for 2019 og kontroller at den viser at inntekten fra foretaket utgjorde minst 50 prosent av personinntekten, eller
  • hovedinntektskilde i januar og februar 2020: Be innehaver innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for januar og februar 2020, og kontroller at bokført driftsresultat utgjorde minst 50 prosent av personinntekten i perioden. Som erstatning for bokført driftsresultat kan fullverdig personinntektsberegning benyttes.

Økonomiske vanskeligheter jf. forskriften § 2-5 tredje ledd

For mellomstore og store foretak:

 • Innhent årsregnskapet for siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020 og kontroller at samlet egenkapital ikke utgjør mindre enn halvparten av selskapskapital og overkurs.

For store foretak:

 • Innhent årsregnskapet for de to siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020 og kontroller at samlet gjeld ikke utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og nettokostnader ikke er større enn 1.

Beregnet underskudd i tilskuddsperioden, jf. § 3-1 tredje ledd

Ta utgangspunkt i oppstillingen over foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden, jf. forskriften § 4-6 tredje ledd.

 • Kontroller at oppstillingen viser et beregnet underskudd for perioden og at beløpet stemmer med det som er oppgitt i søknaden.
 • Lønn og andre personalkostnader
  • Kontroller at kostnaden tilhører tilskuddsperioden.
 • Varekostnad
  • Kontroller at varekostnaden tilhører tilskuddsperioden.
 • Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
  • Kontroller at kostnadsført beholdningsendring samsvarer med periodens fakturering/avregning.
 • Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
  • Kontroller at kostnaden tilhører tilskuddsperioden.
 • Annen driftskostnad
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 bilag som ikke er ført som fast uunngåelig kostnad etter forskriften, og kontroller at kostnaden tilhører tilskuddsperioden.

Betalte skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav a.

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at de ikke har restanser relatert til krav som var forfalt før 29. februar 2020.

Levert skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav b.

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden er levert.

Oppstilling over foretakene i konsern som søker samlet, jf. forskriftens § 4-6 fjerde ledd

Søker konsernet som om konsernet var et foretak:

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i konsernet og som angir hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet jf. forskriftens 3-4 andre ledd
 • Kontroller at det foreligger skriftlige samtykker fra alle foretakene som er angitt i oppstillingen.
 • Kontroller at samtykket omfatter
  • at foretaket kan få tilbakebetalingsplikt etter forskriftens kapittel 3a, og
  • at det utarbeides en konsernoversikt med fordeling av tilskudd innad i konsernet.

Utbyttebegrensning, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav e

Kontrollhandlingen gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak eller selskap som er omfattet av selskapsloven, samt utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet registrert her i landet eller på norsk kontinentalsokkel.

 • Kontroller, ved å forespørre virksomhetens ledelse, om det er vedtatt eller foretatt utdelinger som omfattes av forskriften § 3a-3 28. januar 2022 eller senere, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav e.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt.

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Bekreftelse

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn. Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.