Kontrollhandlinger for perioden september 2020 – februar 2021

Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.

Det er etablert en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av koronapandemien i perioden september 2020 – februar 2021. Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Forskriften § 4-3 annet ledd og søknadsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.

Kontrollhandlinger

Omsetning – forskriften §§ 2-2 og 2-3

Kontrollhandlinger for alle perioder jf. forskriften § 2-2 og § 2-3

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden (forskriften § 4-6) som inneholder: 
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og 
  • informasjon om hvordan omsetningen er periodisert. 
 • Er all omsetning som tilfredsstiller kravene i forskriften § 2-2 tatt med i rapportert omsetning: 
  • Kontroller rapportert omsetning i søknaden mot bokført omsetning, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.

Kontrollhandlinger for omsetning i perioden det søkes tilskudd for jf. forskriften § 2-2

 • Leverte varer eller utførte tjenester:
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i perioden etter tilskuddsperioden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert. 
 • For foretak med kontantomsetning:
  • Kontroller at alle dagsoppgjør i tilskuddsperioden er tatt med som omsetning i perioden.
 • Utstedte kreditnotaer:
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i tilskuddsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode. 
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer):
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i tilskuddsperioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode. 
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter: 
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste.

Kontrollhandlinger for omsetning i sammenligningsperioden til perioden det søkes tilskudd for, jf. forskriften § 2-2 første ledd

 • Leverte varer eller utførte tjenester: 
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i sammenligningsperioden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert. 
 • Utstedte kreditnotaer:
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i perioden etter sammenligningsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode. 
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer): 
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i sammenligningsperioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode. 
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  •  Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste.

Kontrollhandlinger for andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring, jf. forskriften § 2-2 annet ledd

 • Forespør virksomhetens ledelse om de har mottatt annet tilskudd eller erstatning for inntektsbortfall i forbindelse med koronapandemien, og kontroller at det er tatt med i søknaden. Tilskudd gitt etter denne forskrift for tidligere perioder skal ikke tas med. Det samme gjelder tilskudd gitt etter kompensasjonsordning 1 (forskrift 17. april 2020 nr. 820), samt uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.
 • Gjennomgå avstemming av bankkontoer for utgangen av tilskuddsperioden og kontroller at det ikke foreligger åpne poster på innbetalte, ikke bokførte offentlige tilskudd som skulle vært tatt hensyn til i søknaden.

Kontrollhandlinger for faste, uunngåelige kostnader, jf. forskriften
§ 3-2

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling som underbygger faste uunngåelige kostnader i søknaden (forskriften § 4-6) som inneholder: 
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og 
  • informasjon om hvordan kostnaden er periodisert. 
 • Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) pr post i oppstillingen, som totalt utgjør 20 % av kostnadene pr post (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller at: 
  • kostnaden kvalifiserer til å være fast og uunngåelig, 
  • det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden følger av avtale som ikke er inngått eller økt ut over normal prisjustering etter 1. september 2020, jf. Forskriften § 3-2 fjerde ledd, 
  • kostnaden kan henføres til angitt post i søknaden. 

Kontrollhandlinger for tapt varelager jf. forskriften § 3-6

 • Kontroller at det foreligger
  • en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene, jf. § 3-6 tredje ledd
  • en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag, jf. § 3-6 tredje ledd
 • Kontroller at det som er opplyst i redegjørelsen om perioden for skjenkestopp eller stenging, stemmer med de pålegg om skjenkestopp eller stenging som det er henvist til.
 • Kontroller at samlet anskaffelseskostnad for tapte varer som er oppgitt i oppstillingen, samsvarer med det som er opplyst i søknaden.
 • Ta et tilfeldig utvalg av 5 varetyper som er oppgitt i oppstillingen, og kontroller mot bokføringsbilagene som det er henvist til at:
  • antall eller mengde minst tilsvarer det som er oppgitt i oppstillingen
  • anskaffelseskostnad stemmer med det som er oppgitt i oppstillingen, og
  • varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt

Vilkår om at foretaket har ansatte jf. forskriften § 2-1

Foretak som har angitt i søknaden at de har ansatte

 • Kontroller at en a-melding i perioden august 2019 til september 2020 viser at det er utbetalt lønn.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap som ikke har ansatte

 • Søkeren er et ansvarlig selskap (ANS, DA eller partrederi) som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for minst en personlig deltaker:
  • Hovedinntektskilde 2019: Innhent skattemelding fra deltakeren som har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde og kontroller at den viser at inntekten fra det ansvarlige selskapet utgjorde minst 50 % av personinntekten for 2019, eller
  • hovedinntektskilde i januar og februar 2020: Be deltakeren innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for januar og februar 2020, og kontroller at bokført arbeidsgodtgjørelse til deltakeren utgjorde minst 50 % av personinntekten i perioden.
 • Søkeren er et enkeltpersonforetak som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for innehaveren:
  • Hovedinntektskilde i 2019: Innhent innehaverens skattemelding for 2019 og kontroller at den viser at inntekten fra foretaket utgjorde minst 50 % av personinntekten, eller
  • hovedinntektskilde i januar og februar 2020: Be innehaver innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for januar og februar 2020, og kontroller at bokført driftsresultat utgjorde minst 50 % av personinntekten i perioden. Som erstatning for bokført driftsresultat kan fullverdig personinntektsberegning benyttes.

Ordinært resultat før skattekostnad jf. forskriften § 3-1 fjerde ledd

 • Kontroller at opplysningen i søknaden om ordinært resultat før skattekostnad stemmer med denne posten i foretakets årsregnskap for siste regnskapsår avsluttet før 1. mars 2020.

Har søkeren benyttet forbedret ordinært resultat før skattekostnad i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS jf. forskriften § 3-1 fjerde ledd

Kontrollhandlingen gjelder hvis søkeren benytter forbedret ordinært resultat før skattekostnad i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS:

 • Nedenfor angis kontrollhandlinger som minimum skal utføres i forbindelse med opplysninger i søknaden om ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020, jf. forskriften § 3-1 fjerde ledd, siste setning.
 • Dette er ikke til hinder for at det i stedet utføres kontrollhandlinger som gir større sikkerhet for bekreftelsen som for eksempel etter revisjonsstandarder.

Kontrollhandlinger for perioden

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger inntektene og kostnadene som ligger til grunn for resultat før skatt som inneholder:
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og
  • informasjon om hvordan inntektene og kostnadene er periodisert.
 • Er alle opptjente inntekter i perioden tatt med:
  • Kontroller oppstilling av periodens inntekter mot bokførte inntekter, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.
 • Er alle kostnadene i perioden tatt med:
  • Kontroller oppstilling av periodens kostnader mot bokførte kostnader, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.

Kontrollhandlinger for inntektene i perioden

 • Kontroller at alle inntekter er med, dvs. salgsinntekter, driftsinntekter, offentlige tilskudd, finansinntekter, gevinster mv.
 • Leverte varer eller utførte tjenester:
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i desember 2019 og 5 salgsbilag i januar 2020 og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert.
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer):
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i perioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 4 og maksimum 10) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode. Ha et særlig fokus på tilbakeførte kreditnotaer.
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert inntekt for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste.

Kontrollhandlinger for kostnadene i perioden

 • Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kroner 10 000. Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) per konto, som totalt utgjør 20 % av kostnadene per konto (minimum 3 og maksimum 10) og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.
 • Kontroller at periodiseringsposter er tatt med og korrekt periodisert:
  • Lønn
  • Avskrivninger
  • Varekostnad
  • Forsikringer
  • Husleie.

Listen over er ikke uttømmende.

Betalte skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav b.

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at de ikke har restanser relatert til krav som var forfalt før 29. februar 2020.

Levert skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav c.

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden er levert.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt.

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Bekreftelse

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn. Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.