Konsern (perioden mars 2021– oktober 2021)

Med «konsern» menes den definisjonen som fremgår i § 1-6

Konsernet skal utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket. Konsernet kan ikke endre ansvarlig foretak innenfor en tilskuddsperiode. Foretak som inngår i konsernet kan enten søke hver for seg eller samlet. Det er viktig at samtlige søknader fra et konsern oppgir samme ansvarlige foretak.

Det ansvarlige foretaket må utarbeide en oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet per første dato i tilskuddsperioden. Søker konsernet samlet, skal konsernoversikten også angi hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet.

Konsernets valg av søknadsform, det vil si enkeltsøknader eller samlet konsernsøknad, vil være bindende for alle tilskuddsperiodene.

Bekreftelse av konsernsøknad

Samme revisor eller autorisert regnskapsfører må bekrefte innhold i søknadene i en tilskuddsperiode for alle foretakene i konsernet.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern kan også søke samlet som om konsernet var ett foretak for den norske delen av konsernet.

Konsern som søker støtte etter denne metoden, må inkludere alle foretak i konsernet som er skattepliktige til Norge, med unntak for foretak som driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen. Foretak som skal inngå i beregningene, kalles i det videre «den norske delen av konsernet«.

Beregning av omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader må gjøres samlet for den norske delen av konsernet. Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse foretakene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Det innebærer at inntekter fra andre foretak i den norske delen av konsernet elimineres mot kostnader i disse foretakene. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet, skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

I tilskuddsordningen er det krav om at foretaket må ha ansatte for å kunne få tilskudd. Dette kravet gjelder samlet for den norske delen av konsernet, slik at minst ett av foretakene i den norske delen av konsernet må oppfylle vilkåret. Vilkårene i forskriften §§ 2-4 til 2-6 må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket som søker må også innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i den norske delen av konsernet. Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke om støtte på vegne av foretaket etter forskriften § 4-4. Støtte som tildeles samlet for den norske delen av konsernet etter forskriften § 3-4 fjerde ledd, tildeles og utbetales det foretaket som leverer søknaden.