Konsern (perioden september 2020 – februar 2021)

Med «konsern» menes den definisjonen som fremgår i Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 § 3-4, tredje til femte ledd.

Konsern må utpeke et foretak som skal opplyse om konsernets eierstruktur. Dette foretaket er ansvarlig for konsernets innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket.

Foretak som inngår i konsern kan enten søke hver for seg eller samlet. I søknaden skal foretaket opplyse om at det inngår i et konsern, og hvilke foretak i konsernet som er ansvarlig. Det er viktig at samtlige søknader fra et konsern oppgir samme ansvarlige foretak.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern kan også søke samlet som om konsernet var ett foretak for den norske delen av konsernet.

Konsern som søker støtte etter denne metoden må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, med unntak for enheter som driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen. Enhetene som skal inngå i beregningene, kalles i det videre «den norske delen av konsernet».

Beregning av omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader må gjøres samlet for den norske delen av konsernet. Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Det innebærer at inntekter fra andre enheter i den norske delen av konsernet elimineres mot kostnader i disse enhetene. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet, skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

I tilskuddsordningen er det krav om at foretaket må ha ansatte for å kunne få tilskudd. Dette kravet gjelder samlet for den norske delen av konsernet, slik at minst ett av selskapene i den norske delen av konsernet må oppfylle vilkåret. Vilkårene i forskriften §§ 2-4 til 2-6 må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket som søker må også innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i den norske delen av konsernet. Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke om støtte på vegne av foretaket etter forskriften § 4-4. Støtte som tildeles samlet for den norske delen av konsernet etter forskriften § 3-4 andre ledd, tildeles og utbetales det selskapet som leverer søknaden.