Omsetning – slik beregner du omsetningsfall (september 2020 – februar 2021)

For å motta tilskudd må foretaket ha hatt omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien.

Her får du hjelp til å forstå hvordan du regner ut dette.

Minst 30 prosent omsetningsfall

For å motta tilskudd må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent i tilskuddsperioden, i forhold til sammenligningsperioden.

Slik beregner du omsetningsfallet for tilskuddsperioden

For å finne frem til omsetningsfallet må du sammenligne foretakets faktiske omsetning i tilskuddsperioden, med omsetning tilsvarende periode året før (sammenligningsperioden). Omsetningsfallet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden og faktisk omsetning i tilskuddsperioden.

Er foretaket startet mindre enn ett år før perioden det søkes om tilskudd for, skal du bruke omsetning for januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag. Det samme gjelder for foretak som var etablert, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode året før.

Foretak som har vært del av fusjon i sammenligningsperioden eller senere kan regne med omsetningen fra overdragende selskap.

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. januar til 29. februar 2020, og som ikke omfattes av unntakene i § 1-3 annet ledd bokstav a – c, skal bruke omsetningen etter fisjon i denne perioden som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Disse tallene skal du bruke:

For tilskuddsperioden skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen. Det er tilskuddsperioden sett under ett som skal legges til grunn.

Som omsetning anses også inntektssikring til erstatning for inntekt, herunder også offentlige tilskudd gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd gitt etter den generelle kompensasjonsordningen, eller støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte. Kompensasjon for tapt varelager anses heller ikke som omsetning.

For enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap er sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger å anse som omsetning.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

For sammenligningsperioden skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge. Det er perioden sett under ett som skal legges til grunn.

Foretak A har hatt følgende omsetning:
September/oktober 2019: 80 000 kroner
September/oktober 2020: 50 000 kroner

Omsetningsfall blir da 80 000 – 50 000 = 30 000 kroner.

Omsetningsfall i prosent: 30 000/80 000*100 = 37,5 %

Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretaket søke om tilskudd for perioden september/oktober 2020.

Foretak B ble etablert i desember 2019 og skal bruke omsetningstallene fra januar/februar 2020 som sammenligningsgrunnlag. Foretaket har hatt følgende omsetning disse periodene:

Januar/februar 2020: 400 000 kroner
September/Oktober 2020: 340 000 kroner

Omsetningsfall:
400 000 – 340 000 = 60 000 kroner

Omsetningsfall i %: 60 000/400 000 * 100 = 15 %

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for perioden September/Oktober 2020.

Har du spørsmål?