Foretak i økonomiske vanskeligheter (november 2021 – februar 2022)

Det gis ikke støtte til mellomstore eller store foretak som var økonomiske vanskeligheter før koronapandemien. Forskriftens § 2-5 tredje ledd gir reglene for når foretaket skal anses å ha vært i økonomiske vanskeligheter.

Mellomstore foretak

For å foreta denne vurderingen trenger du årsregnskapet fra siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020.

Viser regnskapet at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av foretakets selskapskapital og overkurs kan foretaket ikke søke tilskudd.

Store foretak

For store foretak trenger du tall fra årsregnskapet for de to siste regnskapsårene med balansedag før 1. mars 2020.

Viser siste årsregnskap at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av foretakets selskapskapital og overkurs kan foretaket ikke søke tilskudd.

Foretaket kan heller ikke søke tilskudd dersom regnskapet for begge de to siste regnskapsårene viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er mindre enn 1.

EBITDA er brutto driftsresultat, det vil si inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.

Konsern i økonomiske vanskeligheter

Vilkårene i § 2-5 tredje ledd om at mellomstore og store foretak ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter før pandemien, må være oppfylt både for foretaket som søker og samlet for konsernet som helhet, jf. § 3-4 sjette ledd. Vilkårene om minste egenkapital, gjeldsgrad og EBITDA-rentedekningsgrad, skal beregnes på grunnlag av årsregnskap med balansedag før 1. mars 2020.

Hvis foretaket er del av et konsern som utarbeider konsernregnskap, skal konsernregnskapet benyttes. Dette gjelder selv om det har skjedd endringer i sammensetningen av konsernet mellom balansedagen for konsernregnskapet og tilskuddsperioden og selv om søkerforetaket først ble en del av konsernet etter balansedagen for konsernregnskapet. Hvis foretaket er del av et utenlandsk konsern, legges konsernregnskapet utarbeidet av utenlandsk morselskap til grunn på samme måte som for et norsk konsern.

I den grad det ikke foreligger konsoliderte tall, summeres tallene fra årsregnskapene til de foretakene som inngår i konsernet etter § 1-6, dog med adgang til å foreta elimineringer. Se Innovasjon Norges Veiledning om EØS-avtalens statsstøtteregler pkt 4.2.2.