Kompensasjon for tapt varelager (desember 2021 – januar 2022)

Søknadsfristen for å søke om kompensasjon for tapt varelager er utgått.

Jf. forskriften § 3-6

For å søke om kompensasjon for tapt varelager må foretaket først fylle de generelle vilkårene for å søke om kompensasjon.

For tilskuddsperiodene desember 2021 – januar 2022 kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom

  • virksomheten av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
  • varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
  • varene var bestilt før man ble pålagt skjenkestopp eller stenging og
  • varene gikk ut på dato, eller ble forringet slik at de ikke holdt salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden med stenging eller skjenkestopp opphørte.

Vær oppmerksom på at du må ta tapet i den tilskuddsperioden varene faktisk ble forringet eller gikk ut på dato. Du kan ikke slå sammen tapt varelager for flere tilskuddsperioder i samme søknad.

Foretak som var pålagt full skjenkestopp kan i utgangspunktet kun få kompensasjon for tap av alkoholholdige drikkevarer. Hvis foretaket stengte virksomheten på grunn av at skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent, kan også annet tapt varelager kompenseres. Det må i så fall lages en redegjørelse som viser at skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent.

Anskaffelseskostnad med fratrekk for svinn

Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnad reduseres med eventuell erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder. Det fastsettes en prosentsats for normalt varesvinn som skal benyttes til å redusere anskaffelseskostnaden:

a. Hvis søkeren i siste regnskapsår som ble avsluttet før 1. mars 2020, har bokført spesifiserte opplysninger om varesvinn, kan prosentsatsen settes til den prosentandelen som bokført varesvinn utgjorde av varekjøpet i regnskapsåret. Hvis bokført varesvinn og varekjøp er spesifisert på varetype, kan det benyttes egen prosentsats for hver varetype.

b. Hvis søkeren ikke beregner prosentsatsen som nevnt i bokstav a, settes prosentsatsen til 7 prosent.

Donering av tapt varelager til veldedig formål

Foretak som velger å gi bort deler av varelageret til et veldedig formål kan søke om å få kompensasjon for dette, under forutsetning av at varelageret ellers ville gått tapt.

Vær oppmerksom på at når et foretak gir bort varer som gave, vil foretaket som hovedregel måtte inntektsbeskattes for dette som om varen var solgt til omsetningsverdi (jf. Reglene om uttaksbeskatning i skatteloven § 5-2). Denne inntekten skal ikke regnes som omsetning etter kompensasjonsforskriften. Gaven påvirker derfor ikke det beregnede omsetningsfallet selv om gaven fra foretaket skal inntektsføres skattemessig.

Dokumentasjon

Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet.

  • Utarbeid en skriftlig redegjørelse og beskriv hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging. Redegjør også for hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Er varene donert til et veldedig formål, skal redegjørelse inneholde beskrivelse av hvem som har mottatt donasjonen, hva som var omfattet, og når dette ble gjennomført. Foretak som stengte helt på grunn av pålagt skjenkestopp og søker om kompensasjon for annet enn tap av alkoholholdige drikkevarer, skal angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent.
  • Utarbeid en oppstilling over de enkelte varetypene med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag, eventuell erstatning for de tapte varene, normalt varesvinn med prosentsats og beløp, og tilskudsberettiget beløp.

Eksempel på oppstilling:

Grunnlag for søknad om kompensasjon for tapt varelager
Desember 2021

VareAntall/
mengde
Anskaffelses-kostDokumentasjon av anskaffelseskostBeløp Varesvinn %Fratrekk svinn Tilskuddsberettiget beløp
Øl150 liter20 kr/literB. 357/217.0007 %4906.590
Indrefilet30 kg250 kr/kgB. 412/216.0007 %4205.580
Osv…..
Sum13.00012.090

Det er det tilskuddsberettigede beløpet som skal brukes i søknadsskjemaet.

Søknad

Du søker om kompensasjon for tapt varelager i samme søknadsskjema som den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Du kan sende inn søknad om kompensasjon for tapt varelager, uten å søke om kompensasjon for faste uunngåelige kostnader samtidig.

For deg som har fått innvilget søknad og nå ønsker å søke om kompensasjon for tapt varelager for samme periode, er det viktig å være oppmerksom på at du må legge inn alle tall fra opprinnelig søknad, i tillegg til tall for tapt varelager. Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Ved utbetaling vil det du har fått utbetalt tidligere bli trukket fra.