Disse foretakene kan få tilskudd for perioden fra november 2021 – februar 2022

Finn ut hva som skal til for at foretaket kan få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen ved å svare på opp til 14 spørsmål.

Denne veilederen tar ikke høyde for de nye kravene som gjelder overskuddsbegrensning i det året tilskuddsperioden tilhører og utbyttebegrensning. Disse begrensningene gjelder ikke for enkeltpersonforetak.

Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir alle disse kravene:

For å kunne søke om tilskudd må foretaket ha beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Du kan likevel søke kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022 dersom du har overskudd.

Foretak som ikke er skattepliktige til Norge kan ikke få tilskudd.

Foretak som er egne skattesubjekter må være skattemessig hjemmehørende i Norge. For foretak med deltagerfastsetting må deltagerne være skattepliktig til Norge for inntekten fra foretaket. Filial av utenlandsk selskap (NUF) vil omfattes av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig til Norge.

Selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard kan også søke. Enkeltpersonforetak er skattepliktige til Svalbard hvis eier er skattemessig hjemmehørende der. For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Foretak som er skattepliktige til Svalbard må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon.

Foretak må være registrert senest 1. mars 2020 i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

For foretak som har gjennomført skattefri omdanning i 2020, 2021 eller 2022 må det opprinnelige foretaket være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at foretaket må:

 • være registrert i Aa-registeret på tildelingstidspunktet, og
 • ha minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020

Det finnes imidlertid to unntak:

 • enkeltpersonforetak (ENK) hvor inntekten fra foretaket er innehaverens hovedinntektskilde
 • ansvarlige selskap (ANS/DA) hvor inntekt fra foretaket er hovedinntektskilden til minst én av de personlige deltagerne

Inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av deltakers eller innehavers personinntekt enten i 2019 eller i januar og februar 2020.

Foretaket

 • driver virksomhet som er lovlig
 • har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder merverdiavgiftspliktige foretak)
 • må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall og kompensasjonsordning for innreisekarantene
 • må ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 og 2020
 • må ha levert siste årsregnskap der frist for innlevering er utløpt

Foretaket må ikke:

 • være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap
 • ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene

Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Dette gjelder:

 • leie av næringslokale
 • leasing og leie av bil
 • lys og varme
 • renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • leie av maskiner, inventar, transportmidler og lignende
 • regnskap og revisjonshonorar
 • elektronisk kommunikasjon
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter med fradragsrett
 • forsikringspremie
 • rentekostnader fratrukket renteinntekter
 • dyrestell
 • kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll
 • kontingent i landsdelsselskap eller destinasjonsselskap
 • sentralavgift til drosjesentraler

Slik får du oversikt over dine faste, uunngåelige kostnader.

Du kan i tillegg søke om kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022. For å søke om kompensasjon for tapt varelager må du være pålagt skjenkestopp eller stengt av myndighetene.

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

 • finansnæringen
 • olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • foretak som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene. Forskriften § 1-3 andre ledd gir noen unntak fra denne regelen.

Hvis foretaket anses som mellomstort eller stort kan det ikke søke om støtte dersom foretaket var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien.

For å kunne søke om tilskudd, eller beholde eventuelt utdelt tilskudd for tilskuddsperioden, må foretaket ha maksimalt 50 000,- kroner i overskudd det regnskapsåret som tilskuddsperioden tilhører. Dette gjelder IKKE for enkeltpersonforetak.

 • For tilskuddsperiodene november og desember 2021: Går foretaket med overskudd i 2021 kan eventuelt underskudd i 2020 trekkes fra overskuddet.
 • For tilskuddsperioden januar og februar 2022: Går foretaket med overskudd i 2022 kan eventuelt netto underskudd for årene 2020 og 2021 trekkes fra.

Foretak kan ikke vedta eller foreta utdelinger fra 28. januar 2022 til og med 31. desember 2023.

Eventuelt tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperioden november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner slik det fremgår av forskriftens § 3a-3 andre ledd. Kravet om tilbakebetaling gjelder for vedtak eller utbetalinger foretatt fra forskriften trådte i kraft (28. januar 2022) og til og med 31. desember 2023. Vedtak eller utbetalinger foretatt etter ikrafttredelse av regelen, men før søknad sendes inn, medfører at foretaket ikke kan søke tilskudd.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for enkeltpersonforetak.

For konsern gjelder egne regler.

Avklaringer og presiseringer til forskrift og lov 


Har du spørsmål?

Kontakt oss