Årsaker til at søknaden ikke er innvilget

Nedenfor finner du noen av årsakene til at en søknad kan bli nektet. Brønnøysundregistrene behandler søknadene med kontroller som baserer seg på forhåndskontroll av regnskapsførere og revisorer, maskinell kontroll, og manuell kontroll.

Tilskudd under 5000 kroner

Søknader der beregnet tilskudd for perioden er under 5000 kroner blir avslått. Det gis heller ikke dekning for kostnader til regnskapsfører/revisor når tilskuddet blir for lavt.

Brønnøysundregistrene har oppfordret foretakene om å vurdere på forhånd om det vil svare seg å engasjere regnskapsfører/revisor og levere søknad.

Hvis tilskuddet har blitt for lavt fordi det er oppgitt feil tall, kan foretaket sende inn ny søknad med riktige tall.

Omsetningsfall under 30 prosent

Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Søknader der omsetningsfallet er lavere enn 30 prosent blir avslått.

Ha ansatte

Foretak som på tildelingstidspunktet ikke er registrert i Aa-registeret med ansatte vil få avslått sin søknad. Det er også krav om at foretaket må ha hatt minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020.

Signert av person uten nøkkelrolle

Søknader som ikke er signert av en person med nøkkelrolle i foretaket vil bli avslått.

Det kan være andre enn de med nøkkelroller som har tilgang til å signere, på grunn av delegeringer som er gjort i Altinn. Det er foretakets ansvar at rett person signerer søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden fordi den ikke er signert av person med nøkkelrolle, kan det sendes inn ny søknad.

Søknaden er ikke mottatt innen søknadsfristen

Vi må ha mottatt søknaden innen søknadsfristens utløp. Hvis vi mottar en søknad etter fristen, kan foretaket ikke tildeles tilskudd.