Så mye tilskudd kan foretaket få

Her får du vite hvordan ordningen fungerer og hvor mye tilskudd foretaket kan få.

For at foretaket skal få tilskudd må det innfri noen bestemte kriterier. Blant annet må foretaket ha hatt et omsetningsfall på 30 % som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra en andel av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

Hvor mye tilskudd foretaket kan få, kommer an på hvor stort omsetningsfall foretaket har hatt på grunn av koronapandemien.

For den perioden foretaket søker tilskudd for skal du oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om leveransene ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.

Du må også oppgi gaver fra privatpersoner som samlet er på 3 000 kroner eller mer i tilskuddsperioden.

For andre perioder enn tilskuddsperioden skal du bare oppgi omsetning fra salg av leverte varer og utførte tjenester.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Beregnet tilskudd under 5000 kroner for perioden vil ikke bli tildelt og det vil ikke gis dekning for kostnader til regnskapsfører/revisor etter reglene i forskriften.

Kompensasjonsordningen legger opp til at du kan få dekket 80 % av kostnaden til revisor/regnskapsfører, begrenset oppad til 10 000 kroner per periode for de som får vedtak om tildeling av tilskudd.

Er beregnet tilskudd lavt bør du vurdere om det vil svare seg for foretaket å engasjere regnskapsfører/revisor og levere søknad. Det vil kreve at du bruker en del tid på å dokumentere det som regnskapsfører/revisor ber om for å kunne bekrefte søknaden. Dette gjelder spesielt dersom du ikke har et regnskapsførerselskap som tar seg av regnskapet i utgangspunktet.

Eksempel:
Beregnet tilskudd 6 200 kroner for september/oktober. Kostnad til regnskapsfører/revisor 14 000 kroner. 80% av 14 000 = 11 200 kroner. Av dette vil du få refundert kr 10 000, som er maksbeløpet.

eksempel lavt tilskudd

 

Omsetningsfall i prosent regnes ut som følger: (omsetningsfall i kroner/omsetning i sammenligningsperioden) x100

Foretak A har hatt følgende omsetning i september/oktober:

Sammenligningsperiode               Tilskuddsperiode

September 2019:  40000              September 2020:  35000

Oktober 2019:       50000              Oktober 2020:       40000

Sum sept./okt.:     90000                                               75000

 • Omsetningsfall i september/oktober:
  (90000 – 75000)= 15000
 • Omsetningsfall i prosent september/oktober: (15000/90000)x100 = 16,67%

Omsetningsfallet for september/oktober 2020 er for lavt til å kunne motta støtte.

 

Foretak A har hatt følgende omsetning i november/desember:

Sammenligningsperiode               Tilskuddsperiode

November 2019:  60000               November 2020:  35000

Desember 2019:   55000               Desember 2020:   30000

Sum nov/des:    115000                                             65000

Omsetningsfall i november/desember: (115000-65000)= 50000

Omsetningsfall i prosent november/desember: (50000/115000) x 100 = 43,48%

Foretaket kan søke støtte for november/desember 2020.

For å kunne beregne tilskuddsbeløpet for en søknadsperiode må du vite:

 • omsetningsfallet i % for perioden omgjort til desimaltall
 • foretakets faste unngåelige kostnader i søknadsperioden
 • justeringsfaktoren

Fra eksempel 1 ser vi at foretaket i november/desember 2020 har omsetningsfall på 43,48 %.

 • de faste uunngåelige kostnader for perioden det søkes på sier vi er kroner 70000
 • justeringsfaktoren finnes i forskriften til støtteordningen og utgjør for perioden det søkes for 0,85.

Her finner du en opplisting av hva som inngår i faste uunngåelige kostnader.

Beregning av tilskuddet:

 • (faste uunngåelige kostnader * omsetningsfall i prosent (desimaltall)) * justeringsfaktor for tilskuddsperioden
 • altså: 70000×0,4348×0,85 = kroner 25.870 i støtte for november/desember 2020.
 • tilskuddet kan ikke være høyere enn omsetningsfallet målt i kroner for perioden
 • beregnet tilskudd under kroner 5 000 per tilskuddsperiode tildeles ikke
 • hvis foretaket har gått med underskudd, kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode
 • beregnet tilskudd opp til 60 millioner kroner per periode utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger dette, vil beløpet over 60 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5
 • maksimalt tilskudd per periode er 160 millioner kroner

Les mer om begrensninger i tilskuddet

Avklaringer og presiseringer til forskriften og loven

Har du spørsmål?

Kontakt oss