Disse foretakene kan få tilskudd

Finn ut hva som skal til for at foretaket kan få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

For å vite hva som gjelder må du svare på opptil 10 spørsmål.


Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir alle disse kravene:

Foretak som ikke er skattepliktige til Norge kan ikke få tilskudd.

Foretak må være registrert før 1. mars 2020 i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret før 1. mars 2020.

For foretak som har gjennomført skattefri omdanning må det opprinnelige foretaket være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020, og det nystiftede foretaket må være registrert innen 1. september 2020.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at foretaket må:

 • være registrert i arbeidsgiverregisteret på tildelingstidspunktet og
 • ha minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020

Det finnes imidlertid to unntak:

 • enkeltpersonforetak (ENK) hvor innehaver har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde
 • ansvarlige selskap (ANS/DA) hvor minst én av deltakerne har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde

Inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av deltakers eller innehavers personinntekt enten i 2019 eller i januar og februar 2020.

Foretaket

 • driver virksomhet som er lovlig
 • har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder merverdiavgiftspliktige foretak)
 • må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall

Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2019 må være levert av foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere.

Foretaket må ikke:

 • være under konkursbehandling
 • være registrert i Foretaksregisteret under avvikling
 • ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene

Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået, for eksempel:

 • leie næringslokale
 • lys, varme
 • renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • leie maskiner, inventar, transportmidler, o.l
 • regnskap, revisjonshonorar, o.l
 • elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter med fradragsrett
 • forsikringspremie
 • netto rentekostnader
 • eventuelle kostnader til dyrestell, fôr og veterinær

Slik får du oversikt over dine faste, uunngåelige kostnader.

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

 • finansnæringen
 • olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • flyselskaper med norsk driftstillatelse
 • private barnehager

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.

Avklaringer og presiseringer til forskriften og loven

Har du spørsmål?

Kontakt oss