Disse foretakene kan få tilskudd for perioden fra september 2020 – februar 2021

Finn ut hva som skal til for at foretaket kan få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

For å vite hva som gjelder må du svare på opptil 12 spørsmål.


Foretaket kan få tilskudd eller søke om kompensasjon for tapt varelager dersom det innfrir alle disse kravene:

Foretak som ikke er skattepliktige til Norge kan ikke få tilskudd.

Foretak som er egne skattesubjekter må være skattemessig hjemmehørende i Norge. For foretak med deltagerfastsetting må deltagerne være skattepliktig til Norge for inntekten fra foretaket. Filial av utenlandsk selskap (NUF) vil omfattes av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig til Norge.

Selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard kan også søke. Enkeltpersonforetak er skattepliktige til Svalbard hvis eier er skattemessig hjemmehørende der. For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Foretak som er skattepliktige til Svalbard må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon.

Foretak må være registrert før 1. mars 2020 i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret før 1. mars 2020.

For foretak som har gjennomført skattefri omdanning i 2020 må det opprinnelige foretaket være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020, og det nystiftede foretaket må være registrert innen 1. september 2020.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at foretaket må:

 • være registrert i Aa-registeret på tildelingstidspunktet og
 • ha minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020

Det finnes imidlertid to unntak:

 • enkeltpersonforetak (ENK) hvor inntekten fra foretaket er innehaverens hovedinntektskilde
 • ansvarlige selskap (ANS/DA) hvor inntekt fra foretaket er hovedinntektskilden til minst én av de personlige deltagerne

Inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av deltakers eller innehavers personinntekt enten i 2019 eller i januar og februar 2020.

Foretaket

 • driver virksomhet som er lovlig
 • har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder merverdiavgiftspliktige foretak)
 • må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall (gjelder både kompensasjonsordning 1 og 2)
 • må ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere)
 • må ha levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere). Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 18 mnd.

Foretaket må ikke:

 • være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap
 • ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene

Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået.
Dette gjelder:

 • leie av næringslokale
 • leasing og leie av bil
 • lys og varme
 • renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • leie av maskiner, inventar, transportmidler, o.l
 • regnskap og revisjonshonorar
 • elektronisk kommunikasjon
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter med fradragsrett
 • forsikringspremie
 • rentekostnader fratrukket renteinntekter
 • dyrestell
 • kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll
 • kontingent i landsdelsselskap eller destinasjonsselskap

Slik får du oversikt over dine faste, uunngåelige kostnader.

Foretaket kan i tillegg søke om kompensasjon for tapt varelager for perioden november/desember 2020 og januar/februar 2021. For å søke om kompensasjon for tapt varelager må du være pålagt skjenkestopp eller stengt av myndighetene.

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

 • finansnæringen
 • olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • flyselskaper med norsk driftstillatelse

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.

Forskriften § 1-3 andre ledd a-c gir noen unntak fra denne regelen.

For konsern gjelder egne regler.

Har du spørsmål?

Kontakt oss