Sende inn ny søknad

Endre opplysninger når foretaket har fått innvilget søknad

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Har du allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller du vil få tilsendt faktura. Dette gjelder bare hvis søknadsfristen ikke er utløpt.

Hvis foretaket har fått utbetalt for mye i tilskudd og søknadsfristen er utløpt, må du sende inn en ny søknad. Du vil da få tilsendt en faktura.

Det er ikke anledning til å sende inn en ny søknad som endrer tilskuddsbeløpet til et høyere beløp enn det du allerede har mottatt når søknadsfristen er utløpt.

Har du mottatt tilskudd for tilskuddsperioder etter oktober 2021 (kompensasjonsordning 4) og vil foreta utdeling av utbytte, avgi konsernbidrag eller foreta andre disposisjoner som fremgår etter forskriftens §3a-3 2.ledd?

Foretaket kan ikke foreta disposisjoner som nevnt over før foretaket har betalt tilbake tilskuddet det har mottatt.

Fremgangsmåte for tilbakebetaling: Foretaket sender en e-post til svar.kfn@brreg.no og ber om at vedtaket omgjøres som følge av at det skal foretas disposisjoner som omfattes av tilbakebetalingsplikten. Foretaket vil da motta et krav om tilbakebetaling av tilskuddet.

Har foretaket fått utbetalt tilskudd de ikke har rett til?

Hvis du i ettertid oppdager at foretaket har fått utbetalt tilskudd uten at vilkåret for tilskudd var til stede, kan du sende en forklaring til oss via vårt kontaktskjema. Vi vil da omgjøre søknaden og sende en faktura med krav om tilbakebetaling til foretaket.

Har foretaket fylt ut feil refusjonsbeløp til regnskapsfører/revisor?

Hvis du i ettertid oppdager at det er oppgitt feil refusjonsbeløp til regnskapsfører/revisor, kan du sende en forklaring til oss via vårt kontaktskjema og vi vil da eventuelt korrigere refusjonsbeløpet.

Hvem kan fremdeles ikke endre opplysninger?

 • Du som skal endre beløpene, men blir stoppet i skjemaet fordi vilkårene for å søke ikke lenger er til stede. Dette kan for eksempel være hvis foretaket er under avvikling.

I slike tilfeller må du sende en melding til oss via vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg.

Sende ny søknad når foretaket har fått avslag på søknad

Oppdager du at søknaden har feil eller at vilkårene for å søke har kommet på plass etter at foretaket har fått avslag på søknad, kan du sende inn en ny søknad.

Har foretaket har fått avslag på en søknad etter at søknadsfristen er utløpt?

Hvis vi har mottatt en søknad innen søknadsfristen og må avslå denne, kan du sende inn én ny søknad innen tre uker fra datoen på vedtaksbrevet.

Du kan lese om avslagsgrunner og hva du kan rette opp her.

Dette skjer etter foretaket har sendt ny søknad

 1. Du får en kvittering i innboksen i Altinn
  Vi sender en kvittering som bekrefter at vi har mottatt ny søknad til foretakets innboks i Altinn.
 2. Vi behandler meldingen din
  Vi vurderer den nye søknaden og hvordan endringen får innvirkning på tildelt tilskudd.
 3. Du får svar i Altinn
  Etter vi har behandlet meldingen, sender vi svar til foretakets innboks i Altinn.
 4. Ved endringer i utbetalt tilskudd
  Endringen du har meldt fra om kan medføre at tilskuddet økes eller reduseres.
  Dersom tilskuddet økes, vil penger bli utbetalt til konto.
  Dersom tilskuddet reduseres, vil du får krav om innbetaling.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet tilskuddet feil ut fra beløpene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Hvis du klager på en tilskuddsperiode der det ikke finnes et enkeltvedtak, vil klagen bli avvist. Et eksempel på dette er at foretaket ikke har sendt inn søknaden innen søknadsfristen.

Slik klager dere på et vedtak