Endringer i kompensasjonsordningen (mars 2021 – oktober 2021)

Sist oppdatert: 28.01.2022

Her finner du en oversikt over vesentlige endringer i kompensasjonsordningen fra og med mars 2021 til og med oktober 2021. I tillegg kan du fra 9. juni også søke om kompensasjon for tapt varelager for tilskuddsperiodene november – desember 2020 og januar – februar 2021.

Flere av endringene har sammenheng med bytte av statsstøtterettslig grunnlag for tilskuddsperioder fra og med mars 2021.

Små, mellomstore og store foretak

Det innføres differensierte regler basert på om EU sin SMB definisjon av små, mellomstore og store foretak.  

Inngår søker i konsern skal beregningen foretas på konsernnivå. Eierskap mellom 25 % og 50 % i søker eller som søker har i andre skal tas med forholdsmessig i beregningen.

 Definisjonen baseres på følgende tre kriterier fra siste årsregnskap:

  • antall årsverk
  • årlig omsetning
  • årlig samlet balanse

Underskudd i tilskuddsperioden

Det innføres et krav om at foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden for å kunne søke om kompensasjon. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets beregnede underskudd multiplisert med 0,9 for små foretak og 0,7 for mellomstore og store foretak. Foretak som ikke har underskudd i tilskuddsperioden kan likevel søke om kompensasjon for tapt varelager dersom de ellers oppfyller kravene.

Foretak i vanskeligheter

Mellomstore og store foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien kan ikke søke støtte.

Kompensasjon for tapt varelager (fra november 2020 til og med april 2021)

Virksomheter som av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene kan søke om dekning for kostnader til tapt varelager for varer som gikk ut på dato eller ble forringet slik at de ikke kunne selges. Er det innvilget tilskudd for periodene november – desember 2020 og januar – februar 2021 må foretaket sende en ny søknad for disse periodene for å få kompensasjon for tapt varelager.

Nye øvre grenser for tilskudd

For tilskuddsperioder før september 2021 gjelder: Beregnet tilskuddsbeløp opp til 40 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 40 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløpet over 40 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5.

For tilskuddsperioder fra september 2021 gjelder: Beregnet tilskuddsbeløp opp til 10 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 10 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløp over 10 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 20 millioner kroner.

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 kan ikke overstige 100 millioner kroner.

Levering av Skattemelding for 2019

Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding er endret, noe som åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon dersom det i ettertid utstedes nytt skatteoppgjør som bygger på innlevert skattemelding. Endringen får tilbakevirkende kraft.