Dette må du finne fram og forberede før du søker (mars 2021 – oktober 2021)

Søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før.

Den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende søke på vegne av foretaket:

 • innehaver

For andre organisasjonsformer kan en av disse søke på vegne av foretaket:

 • daglig leder
 • styreleder
 • bestyrende reder i partrederi
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • komplementar i kommandittselskap
 • norsk representant eller kontaktperson for utenlandsk enhet

De samme reglene gjelder når et konsern sender inn samlet søknad.

Når du fyller ut søknadsskjemaet vil du bli bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader. Du vil også bli bedt om å oppgi beregnet underskudd for tilskuddsperioden du søker for, samt om foretaket faller inn under definisjonen for små, mellomstore eller store foretak.

Søker du kompensasjon for tapt varelager (gjelder for perioden mars – april), vil du bli bedt om å oppgi hvor stort tapet er i kroner. For å søke kompensasjon for tapt varelager må du ha blitt stengt eller pålagt skjenkestopp av myndighetene.

Er foretaket mellomstort eller stort, vil du også bli spurt om foretaket var i økonomiske vanskeligheter.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for perioden du søker tilskudd:
  • Faste, uunngåelig kostnader for perioden du søker tilskudd
  • Omsetning for perioden du søker tilskudd
  • Beregnet underskuddet for perioden
  • Søker du kompensasjon for tapt varelager, må du regne ut hvor stort tapet er
 • Tall for sammenligningsperioden:
  • Omsetning for tilsvarende periode to år tilbake i tid.

Hvis foretaket er etablert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, eller ikke har omsetning i den aktuelle sammenligningsperioden, skal du bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag.

Du må også utarbeide periodisert regnskap for tilskuddsperioden som viser hvordan det beregnede underskuddet for perioden fremkommer. Beregnet underskudd skal tas med i søknaden.

Hvorfor må du oppgi om foretaket er definert som små, mellomstor eller stor?

Kompensasjon for dekning av faste kostnader er å regne som statsstøtte. I statsstøtteregelverket som nå ligger til grunn for ordningen skilles det mellom små, mellomstore og store foretak. Støttesatsen er størst for små foretak. Det er derfor viktig å kjenne til kriteriene for når foretak kan regnes som små foretak. Samtidig er det kommet inn noen ekstra krav til at søkere som er å anse som mellomstore eller store foretak ikke må ha vært i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien.

For å kunne svare på om foretaket er definert som små, mellomstor eller stor må du ha tilgjengelig tall fra siste godkjente årsregnskap som viser salgsinntektene eller balansesum, samt gjennomsnittlig antall ansatte i foretaket. Du må også kunne dokumentere tilsvarende for foretak som har eierinteresse over en viss størrelse i ditt foretak, eller som ditt foretak har eierinteresser i. Inngår foretaket i et konsern skal alle foretak i konsernet regnes med.

Hvilke tall for faste, uunngåelige kostnader vil vi spørre etter:

 • Leie av næringslokale
 • Leasing eller leie av bil
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler og lignende
 • Regnskap og revisjonshonorar
 • Elektronisk kommunikasjon, mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Rentekostnader fratrukket renteinntekter
 • Dyrestell
 • Myndighetspålagt tilsyn og kontroll
 • Kontingenter til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader og kompensasjon for tapt varelager.

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, som for eksempel den delen av husleien som er knyttet til omsetning. Her er flere eksempler på justering og behandling av faste, uunngåelige kostnader.

Hvilke tall for omsetning spør vi etter:

 • Faktisk omsetning, inkludert annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien, for perioden du søker tilskudd for
 • Omsetning for tilsvarende periode to år tilbake i tid (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2020 (gjelder for foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes om tilskudd for)

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd fra kompensasjonsordningene for foretak med stort omsetningsfall, eller uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

Det er omsetningen for den perioden du søker tilskudd for, det vil si verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.

Søknadsfrister

Hvilke tall inngår i beregningen av underskuddet

For å beregne underskuddet skal omsetningen trekkes fra de periodiserte kostnadene nevnt nedenfor.

 • Lønn og andre personalkostnader 
 • Varekostnad
 • Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 • Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • Annen driftskostnad
 • Netto rentekostnader etter § 3-2 tredje ledd, men slik at negativ netto rentekostnad også skal regnes med

Kostnadene skal reduseres med offentlige tilskudd, erstatningsutbetaling fra forsikring og annen dekning for kostnadene i tilskuddsperioden.

Varekostnad skal imidlertid ikke reduseres med kompensasjon for tapt varelager etter forskriftens § 3-6. Når du leverer søknaden, vil kompensasjon for tapt varelager automatisk trekkes fra beregnet underskudd ved fastsettingen av tilskuddet.

I omsetningen som skal trekkes fra kostnadene inngår:

 • omsetningen etter bestemmelsen i forskriften § 2-2 (samme tall som brukes som grunnlag for beregning av omsetningsfallet)
 • annen økonomisk kompensasjon
  • andre offentlige tilskudd, for eksempel uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.
  • erstatningsutbetalinger fra forsikring.

Tilskudd etter denne ordningen skal ikke regnes med.

Her kan du lese mer om underskudd i tilskuddsperioden.

Økonomiske vanskeligheter

Er foretaket definert som mellomstort eller stort foretak kan foretaket ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien. For å foreta denne vurderinger trenger du for et mellomstort foretak årsregnskapet fra siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020. Viser regnskapet at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av foretakets overkurs kan foretaket ikke søke tilskudd.

For store foretak trenger du tall fra årsregnskapet for de to siste regnskapsårene med balansedag før 1. mars 2020. Viser regnskapene at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er større enn 1, kan foretaket ikke søke tilskudd.

Slik vil søknadsprosessen foregå

 1. Sjekk om foretaket kan søke tilskudd
  Vi hjelper deg i søknadsportalen med å avklare om foretaket kan søke tilskudd, ved å stille deg noen spørsmål.
 2. Finn frem opplysninger
  Du trenger blant annet å finne frem foretakets omsetningstall og faste, uunngåelige kostnader.
 3. Send oss søknad
  Du fyller ut og signerer søknadsskjemaet. Hvis regnskapsfører eller revisor fyller ut søknadsskjemaet for deg, vil du få søknaden til signering.
 4. Bekreftelse av søknaden
  Autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefter søknaden.
 5. Vi svarer så raskt vi kan
  Normalt får du svar på søknaden umiddelbart, men i noen tilfeller kan det ta litt lengre tid. Svaret får du i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, kommer pengene på angitt konto innen 2-3 virkedager.