Begrensninger i tilskuddet (november 2021 – februar 2022)

Etter at du har beregnet tilskuddet og eventuell kompensasjon for tapt varelager, må du undersøke om tilskuddet avkortes etter en av begrensningsreglene.

Foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden

Se forskriftens § 3-1 tredje ledd
Tilskudd gis kun til foretak eller konsern som har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets eller konsernet beregnede underskudd i tilskuddsperioden

  • multiplisert med 0,9 for små foretak, og
  • multiplisert med 0,7 for mellomstore og store foretak.

Denne begrensningsregelen gjelder ikke for kompensasjon for tapt varelager. Det vil si at et foretak som viser overskudd i tilskuddsperioden kan søke om kompensasjon for tapt varelager.

Tilskuddet og kompensasjon for tapt varelager skal ikke overstige omsetningsfall i kroner

Se forskriftens § 3-8.

Beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager kan ikke overstige omsetningsfallet målt i kroner.

Omsetningsfallet blir differansen mellom omsetningen i tilskuddsperioden sammenlignet med omsetningen i sammenligningsperioden.

Foretaket vil ikke få tildelt mer tilskudd enn det som er tillatt etter denne regelen.

Beløpsgrenser

Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er:

  • 4 millioner kroner for november 2021
  • 7,5 millioner kroner for desember 2021
  • 7,5 millioner kroner for januar 2022
  • 4 millioner kroner for februar 2022

Beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager på under 5 000 kroner per tilskuddsperiode tildeles ikke (jf. § 3-7 i forskriften). Er beregnet tilskudd og kompensasjon for tapt varelager 5 000 kroner eller mer per tilskuddsperiode, utbetales hele det beregnede tilskuddet.

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 kan ikke overstige 120 millioner kroner. Kompensasjon for tapt varelager inngår ikke i begrensningen for maksimalt tilskudd for tilskuddsperiodene fra og med mars 2021.

Tilbakebetalingsplikt ved overskudd på minst kroner 50.000,-

Jf forskriftens § 3a-2

Et foretak som får et overskudd på minst kroner 50 000,- i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører, skal betale tilbake eventuelt mottatt tilskudd som overstiger dette beløp. Dette gjelder ikke mottatt kompensasjon for tapt varelager.

Bestemmelsen gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak eller selskap som er omfattet av selskapsloven, samt utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet registrert her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. Enkeltpersonforetak er ikke omfattet.

Utbyttebegrensning

Jf forskriftens § 3a-3

Tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperioden november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner slik det fremgår av forskriftens § 3a-3 andre ledd.

Bestemmelsen gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak eller selskap som er omfattet av selskapsloven, samt utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet registrert her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. Enkeltpersonforetak er ikke omfattet.