Endringer i kompensasjonsordningen fra og med november 2021

Her finner du en oversikt over vesentlige endringer i kompensasjonsordningen fra og med november 2021.

Tilskuddsperioder

Det endres fra to-måneders tilskuddsperioder til månedlige tilskuddsperioder.  

Tilbakebetaling ved overskudd

Foretak som får overskudd på minst kroner 50.000,- i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører, skal betale tilbake mottatt tilskudd som overstiger dette. Dette gjelder ikke mottatt kompensasjon for tapt varelager.

Utbyttebegrensning

Tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperioden november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner slik det frem går av forskriftens § 3a-3 andre ledd.

Kompensasjon for tapt varelager (for desember 2021 og januar 2022)

Virksomheter som av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene kan søke om dekning for kostnader til tapt varelager for varer som gikk ut på dato eller ble forringet slik at de ikke kunne selges.

Nye øvre grenser for tilskudd

Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er:

• 4 millioner kroner for november 2021
• 7,5 millioner kroner for desember 2021
• 7,5 millioner kroner for januar 2022
• 4 millioner kroner for februar 2022

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 kan ikke overstige 120 millioner kroner.

Sentralavgift for drosjesentraler

Drosjeforetak kan fra og med november 2021 regne sentralavgiften i sin helhet som en fast uunngåelig kostnad.

Konsern

Konsern som søker om tilskudd samlet for konsernet, må sende inn en oversikt over hvordan tilskuddet er fordelt på de ulike foretakene. Tilskuddsmyndighetene vil ta kontakt for å få tilsendt denne oversikten.

ORFS

Begrensningsregelen om avkortning av tilskudd for foretak som gikk med underskudd før koronapandemien (normalt regnskapsåret 2019) faller bort for tilskuddsperiodene november 2021 – februar 2022. (Jf § 3-1 (4) i Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, tilskuddsperioder etter februar 2021)