Dette må du finne fram og forberede før du søker (september 2020 – februar 2021)

Søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før.

Den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende søke på vegne av foretaket:

 • innehaver

For andre organisasjonsformer kan en av disse søke på vegne av foretaket:

 • daglig leder
 • styreleder
 • bestyrende reder i partrederi
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • komplementar i kommandittselskap
 • norsk representant eller kontaktperson for utenlandsk enhet

De samme reglene gjelder når et konsern sender inn samlet søknad.

Når du fyller ut søknadsskjemaet vil du bli bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

For periodene november/desember 2020 og januar/februar 2021 kan du søke om kompensasjon for tapt varelager dersom du ble pålagt skjenkestopp eller stengt av myndighetene. Søker du om kompensasjon for dette vil du bli bedt om å oppgi hvor stort tapet er i kroner.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for perioden du søker tilskudd:
  • Faste, uunngåelig kostnader for perioden du søker tilskudd
  • Omsetning for perioden du søker tilskudd
  • Søker du kompensasjon for tapt varelager, må du regne ut hvor stort tapet er
 • Tall for sammenligningsperioden:
  • Omsetning for tilsvarende periode året før

Hvis foretaket er etablert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, eller ikke har omsetning i den aktuelle sammenligningsperioden, skal du bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag.

Hvilke tall for faste, uunngåelige kostnader vil vi spørre etter:

 • Leie av næringslokale
 • Leasing eller leie av bil
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap og revisjonshonorar
 • Elektronisk kommunikasjon, mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Rentekostnader fratrukket renteinntekter
 • Dyrestell

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader.

Kostnadene som faller inn under begrepet «faste uunngåelige kostnader» er de samme som i den første kompensasjonsordningen for næringslivet (mars-august).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, som for eksempel den delen av husleien som er knyttet til omsetning. Her er flere eksempler på justering og behandling av faste, uunngåelige kostnader.

Hvilke tall for omsetning spør vi etter:

 • Faktisk omsetning, inkludert annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien, for perioden du søker tilskudd for
 • Omsetning for tilsvarende periode året før (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2020 (gjelder for foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes om tilskudd for)

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte anses imidlertid ikke som omsetning.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

Det er omsetningen for den perioden du søker tilskudd for, det vil si verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.

Søknadsfrister

Slik vil søknadsprosessen foregå

 1. Sjekk om foretaket kan søke tilskudd
  Vi hjelper deg i søknadsportalen med å avklare om foretaket kan søke tilskudd, ved å stille deg noen spørsmål.
 2. Finn frem opplysninger
  Du trenger blant annet å finne frem foretakets omsetningstall og faste, uunngåelige kostnader.
 3. Send oss søknad
  Du fyller ut og signerer søknadsskjemaet. Hvis regnskapsfører eller revisor fyller ut søknadsskjemaet for deg, vil du få søknaden til signering.
 4. Bekreftelse av søknaden
  Autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefter søknaden.
 5. Vi svarer så raskt vi kan
  Normalt får du svar på søknaden umiddelbart, men i noen tilfeller kan det ta litt lengre tid. Svaret får du i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, kommer pengene på angitt konto innen 2-3 virkedager.